Przetwarzanie odpadów (odzysk i/lub unieszkodliwianie) realizowane jest obecnie w trzech powiązanych technologicznie instalacjach, z których każda może również funkcjonować samodzielnie.

Są to:

Stacja Termicznej Obróbki Odpadów (TOO) – instalacja służąca do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z równoczesnym prowadzeniem działalności w zakresie odzysku.

charakterystyka instalacji 1Podczas termicznej obróbki odpadów, dzięki wysokiej temperaturze, długiemu okresowi przebywania odpadów w strefie spalania oraz kontrolowanej ilości powietrza, zniszczeniu ulegają wszystkie organiczne substancje szkodliwe. Przekształcanie termiczne odpadów prowadzone jest w stanie, tzw. równowagi termicznej (stabilna temperatura oraz ciśnienie i podciśnienie panujące w poszczególnych węzłach). W trakcie procesu spalania następuje znaczna redukcja masy i objętości substancji szkodliwych co w konsekwencji wpływa na zminimalizowanie niekorzystnego wpływu na glebę, wodę i powietrze atmosferę. Również spaliny poddawane są wielostopniowemu oczyszczaniu celu aż do uzyskania parametrów dopuszczonych normami.

W 2012 roku w instalacji Stacja Termicznej Obróbki Odpadów wymieniono system ciągłego pomiaru parametrów spalin, na jeden z najnowocześniejszych stosowanych do tego typu pomiarów. System na bieżąco dokonuje pomiaru takich parametrów jak: pył, tlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, chlorowodór, fluorowodór, substancje organiczne, prędkość przepływu spalin, temperatura i ciśnienie spalin. System umożliwia ścisłą kontrolę jakości i objętością emitowanych do atmosfery gazów.

Maksymalna wydajność teoretyczna: 20 000 Mg odpadów/rok
Maksymalna wydajność praktyczna: 16 000 Mg odpadów/rok

Stacja Odzysku i Magazynowania Olejów Odpadowych (SOMO) – instalacja służąca do prowadzenia działalności w zakresie odzysku olejów z mieszanin olejowo-wodnych w celu ich dalszego wykorzystania w charakterze paliwa zastępczego dla instalacji Stacja Termicznej Obróbki Odpadów bądź w celu poddania ich regeneracji.

Technologia stosowana w instalacji SOMO polega na separacji realizowanej w zbiornikach magazynowych, separacyjnych oraz w zbiorniku szlamu. Po separacji grawitacyjnej w zbiornikach magazynowych zaolejony dalej odpad jest, po dodaniu środków demulgujących, kierowany, do dwóch zbiorników separacyjnych, w których jest podgrzewany przy pomocy wężownicy grzewczej (ogrzewanie parowe). Wydzielony olej o zawartości do 10% wody przepompowywany jest do zbiorników dystrybucyjnych, skąd może być pompowany do autocystern (na sprzedaż), bądź wykorzystywany jako paliwo zastępcze w instalacji Stacja TOO. Oddzielona, zanieczyszczona woda kierowana jest do instalacji Oczyszczalnia Wód Balastowych (OWB). Po oczyszczeniu jest magazynowana w zbiorniku wody oczyszczonej i pobierana z niego do wykorzystania jako woda technologiczna do instalacji Stacji TOO.

Maksymalna wydajność teoretyczna: 5 000 Mg/rok

Oczyszczalnia Wód Balastowych (OWB) – instalacja przeznaczona do oczyszczania odpadów płynnych powstałych z czyszczenia separatorów, zbiorników magazynowych produktów naftowych, ścieków z zakładów produkcyjnych oraz zanieczyszczonych wód pochodzących z procesów technologicznych realizowanych w innych instalacjach na terenie Port Service, z równoczesnym odzyskiem olejów oraz wody wykorzystywanej w innych instalacjach jako woda technologiczna.

Zaolejona woda magazynowana jest na okres około 60 dni w dwóch stalowych zbiornikach o łącznej pojemności 40 000m³. W trakcie magazynowania dochodzi do grawitacyjnego oddzielenia oleju i zawieszonych cząstek stałych od oczyszczanych ścieków. Olej gromadzi się na powierzchni cieczy i jest okresowo usuwany przewodami zainstalowanymi na różnych poziomach zaś zawieszane cząstki stałe opadają na dno zbiornika, skąd są usuwane podczas oczyszczania zbiornika.

Po procesie oddzielenia grawitacyjnego oczyszczana ciecz kierowana jest do depuratora gdzie następuje flotacja mechaniczna. Depurator składa się z czterostopniowej maszyny flotacyjnej z czterema wirnikami oraz mechanizmów rozpraszających, znajdujących się w szeregu niezależnych cel. Poddanie cieczy obróbce w depuratorze umożliwia usunięcie w postaci piany większej ilości oleju i zawieszonych cząstek stałych, zawartych w ściekach zasilających.

Kolejnym etapem obróbki jest flokulacja, która oddziałuje na zawieszone cząstki ciał stałych i cząstki oleju, które nie mogą być oddzielone drogą osadzania się. Dla oddzielenia tych mikrocząstek dodaje się specjalnie przygotowaną mieszaninę nieorganicznych związków chemicznych i polielektrolitu.

charakterystyka instalacji 3Ostatnim procesem jakiemu poddawana jest zanieczyszczona ciecz jest flotacja ciśnieniowa. Jej celem jest klarowanie wody odpływowej przez usunięcie zawieszonych cząstek, zarówno oleju jak i ciał stałych. Aby osiągnąć zamierzony efekt do części wody odpływającej z flokulatora doprowadza się pod zwiększonym ciśnieniem powietrze. Wodę tę następnie zawraca się do flokulatora. W basenie flotacyjnym następuje rozprężenie powietrza przy ciśnieniu atmosferycznym. Wydzielone z wody powietrze tworzy małe pęcherzyki, które przywierają do zawieszonych cząstek powodując ich unoszenie na powierzchnię ścieków, skąd są usuwane zgarniakami powierzchniowymi.

Wydzielone zanieczyszczenia gromadzą się jako osad bądź wypływają przez przelew jako piana procesowa i są zbierane w zbiorniku piany i szlamu. Osady są spalane w instalacji Stacji Termicznej Obróbki Odpadów a oczyszczona woda ze zbiornika wody oczyszczonej wykorzystywana jest w instalacji TOO jako uzupełnienie obiegu wody chłodzącej oraz do schładzania gazów odlotowych.

W instalacji Stacja OWB oczyszczaniu poddawane są również ścieki deszczowe pochodzące z dachów budynków znajdujących się na terenie Zakładu oraz z powierzchni utwardzonych i placów magazynowych odpadów a także popłuczyny z oczyszczania chłodni wentylatorowych z instalacji Stacja TOO.

Wydajność teoretyczna (możliwość oczyszczania wód zaolejonych): 100 000 Mg/rok (w tym odcieki z innych Stacji)
Wydajność praktyczna: ok. 60 000 Mg/rok

Przetwarzanie odpadów (odzysk i/lub unieszkodliwianie) realizowane jest obecnie w trzech powiązanych technologicznie instalacjach, z których każda może również funkcjonować samodzielnie.

Są to:

Stacja Termicznej Obróbki Odpadów (TOO) – instalacja służąca do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z równoczesnym prowadzeniem działalności w zakresie odzysku.

charakterystyka instalacji 1Podczas termicznej obróbki odpadów, dzięki wysokiej temperaturze, długiemu okresowi przebywania odpadów w strefie spalania oraz kontrolowanej ilości powietrza, zniszczeniu ulegają wszystkie organiczne substancje szkodliwe. Przekształcanie termiczne odpadów prowadzone jest w stanie, tzw. równowagi termicznej (stabilna temperatura oraz ciśnienie i podciśnienie panujące w poszczególnych węzłach). W trakcie procesu spalania następuje znaczna redukcja masy i objętości substancji szkodliwych co w konsekwencji wpływa na zminimalizowanie niekorzystnego wpływu na glebę, wodę i powietrze atmosferę. Również spaliny poddawane są wielostopniowemu oczyszczaniu celu aż do uzyskania parametrów dopuszczonych normami.

W 2012 roku w instalacji Stacja Termicznej Obróbki Odpadów wymieniono system ciągłego pomiaru parametrów spalin, na jeden z najnowocześniejszych stosowanych do tego typu pomiarów. System na bieżąco dokonuje pomiaru takich parametrów jak: pył, tlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, chlorowodór, fluorowodór, substancje organiczne, prędkość przepływu spalin, temperatura i ciśnienie spalin. System umożliwia ścisłą kontrolę jakości i objętością emitowanych do atmosfery gazów.

Maksymalna wydajność teoretyczna: 20 000 Mg odpadów/rok
Maksymalna wydajność praktyczna: 16 000 Mg odpadów/rok

 

Stacja Odzysku i Magazynowania Olejów Odpadowych (SOMO) – instalacja służąca do prowadzenia działalności w zakresie odzysku olejów z mieszanin olejowo-wodnych w celu ich dalszego wykorzystania w charakterze paliwa zastępczego dla instalacji Stacja Termicznej Obróbki Odpadów bądź w celu poddania ich regeneracji.

Technologia stosowana w instalacji SOMO polega na separacji realizowanej w zbiornikach magazynowych, separacyjnych oraz w zbiorniku szlamu. Po separacji grawitacyjnej w zbiornikach magazynowych zaolejony dalej odpad jest, po dodaniu środków demulgujących, kierowany, do dwóch zbiorników separacyjnych, w których jest podgrzewany przy pomocy wężownicy grzewczej (ogrzewanie parowe). Wydzielony olej o zawartości do 10% wody przepompowywany jest do zbiorników dystrybucyjnych, skąd może być pompowany do autocystern (na sprzedaż), bądź wykorzystywany jako paliwo zastępcze w instalacji Stacja TOO. Oddzielona, zanieczyszczona woda kierowana jest do instalacji Oczyszczalnia Wód Balastowych (OWB). Po oczyszczeniu jest magazynowana w zbiorniku wody oczyszczonej i pobierana z niego do wykorzystania jako woda technologiczna do instalacji Stacji TOO.

Maksymalna wydajność teoretyczna: 5 000 Mg/rok

 

Oczyszczalnia Wód Balastowych (OWB) – instalacja przeznaczona do oczyszczania odpadów płynnych powstałych z czyszczenia separatorów, zbiorników magazynowych produktów naftowych, ścieków z zakładów produkcyjnych oraz zanieczyszczonych wód pochodzących z procesów technologicznych realizowanych w innych instalacjach na terenie Port Service, z równoczesnym odzyskiem olejów oraz wody wykorzystywanej w innych instalacjach jako woda technologiczna.

Zaolejona woda magazynowana jest na okres około 60 dni w dwóch stalowych zbiornikach o łącznej pojemności 40 000m³. W trakcie magazynowania dochodzi do grawitacyjnego oddzielenia oleju i zawieszonych cząstek stałych od oczyszczanych ścieków. Olej gromadzi się na powierzchni cieczy i jest okresowo usuwany przewodami zainstalowanymi na różnych poziomach zaś zawieszane cząstki stałe opadają na dno zbiornika, skąd są usuwane podczas oczyszczania zbiornika.

Po procesie oddzielenia grawitacyjnego oczyszczana ciecz kierowana jest do depuratora gdzie następuje flotacja mechaniczna. Depurator składa się z czterostopniowej maszyny flotacyjnej z czterema wirnikami oraz mechanizmów rozpraszających, znajdujących się w szeregu niezależnych cel. Poddanie cieczy obróbce w depuratorze umożliwia usunięcie w postaci piany większej ilości oleju i zawieszonych cząstek stałych, zawartych w ściekach zasilających.

Kolejnym etapem obróbki jest flokulacja, która oddziałuje na zawieszone cząstki ciał stałych i cząstki oleju, które nie mogą być oddzielone drogą osadzania się. Dla oddzielenia tych mikrocząstek dodaje się specjalnie przygotowaną mieszaninę nieorganicznych związków chemicznych i polielektrolitu.

charakterystyka instalacji 3Ostatnim procesem jakiemu poddawana jest zanieczyszczona ciecz jest flotacja ciśnieniowa. Jej celem jest klarowanie wody odpływowej przez usunięcie zawieszonych cząstek, zarówno oleju jak i ciał stałych. Aby osiągnąć zamierzony efekt do części wody odpływającej z flokulatora doprowadza się pod zwiększonym ciśnieniem powietrze. Wodę tę następnie zawraca się do flokulatora. W basenie flotacyjnym następuje rozprężenie powietrza przy ciśnieniu atmosferycznym. Wydzielone z wody powietrze tworzy małe pęcherzyki, które przywierają do zawieszonych cząstek powodując ich unoszenie na powierzchnię ścieków, skąd są usuwane zgarniakami powierzchniowymi.

Wydzielone zanieczyszczenia gromadzą się jako osad bądź wypływają przez przelew jako piana procesowa i są zbierane w zbiorniku piany i szlamu. Osady są spalane w instalacji Stacji Termicznej Obróbki Odpadów a oczyszczona woda ze zbiornika wody oczyszczonej wykorzystywana jest w instalacji TOO jako uzupełnienie obiegu wody chłodzącej oraz do schładzania gazów odlotowych.

W instalacji Stacja OWB oczyszczaniu poddawane są również ścieki deszczowe pochodzące z dachów budynków znajdujących się na terenie Zakładu oraz z powierzchni utwardzonych i placów magazynowych odpadów a także popłuczyny z oczyszczania chłodni wentylatorowych z instalacji Stacja TOO.

Wydajność teoretyczna (możliwość oczyszczania wód zaolejonych): 100 000 Mg/rok (w tym odcieki z innych Stacji)
Wydajność praktyczna: ok. 60 000 Mg/rok