Aby proces spalania przebiegał w sposób niezakłócony, pod nadzorem technologa przygotowywany jest tzw. wsad (mieszanina odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne).

Odpady do wsadu komponuje się w taki sposób aby zachować: odpowiednią kaloryczność (dla ograniczenia ilości spalanego paliwa konwencjonalnego), oraz procentowy udział substancji organicznych w ogólnej masie przygotowanego wsadu. W pierwszej kolejności spalane są zakaźne odpady medyczne ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne mieszkańców.