8 czerwca 2016 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku przyznało rację Port Service, uchylając zaskarżoną przez Spółkę decyzję, dotyczącą naliczenia kary w całości i umorzyło postępowanie pierwszej instancji.

Wyroki zapadające w organach odwoławczych, analizowane są pod kątem zgodności z przepisami prawa, zarówno polskiego jak i europejskiego, oraz na podstawie wypracowanego orzecznictwa sądowego.

W decyzji SKO przeczytać możemy m.in., iż:  „W świetle przepisów art. 276 ust. 1 i art. 293 ust. 3 poś nie można uznać magazynowania odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach, odbywającego się w ramach ważnego pozwolenia zintegrowanego, udzielonemu podmiotowi prowadzącemu przetwarzanie odpadów, za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczony”.