Pojęcia, takie jak „magazynowanie” czy „składowanie” odpadów, nie mogą być definiowane w oparciu tylko o wykładnie językową, co dla stosowania przepisów ma zasadnicze znaczenie.

Przykładowo: w języku potocznym, zamiennie używamy określeń „najem” i „dzierżawa”, a to określenia, które na gruncie prawa, definiują zupełnie odmienne stosunki. Zgodnie z definicjami legalnymi, różnica pomiędzy składowaniem a magazynowaniem jest zasadnicza:

Przez „składowanie odpadów” rozumiemy ich złożenie na składowiskach, czyli specjalnie wyznaczonych w tym celu miejscach, w których odpad pozostaje na zawsze i jest to najmniej korzystny dla środowiska i naszego bezpieczeństwa sposób postępowania z odpadami. Port Service nie prowadzi składowiska. Najbliższe składowiska odpadów niebezpiecznych znajdują się w województwie wielkopolskim i łódzkim.

„Magazynowanie odpadów” polega na czasowym przechowywaniu odpadów celem ich dalszego odzysku lub unieszkodliwienia Port Service jest zakładem, na terenie którego, odpady niebezpieczne są czasowo magazynowane do momentu ich przetworzenia w stacji obróbki termicznej.