FAQ

/FAQ

FAQ

Czy kolor dymu unoszącego się z komina Port Service ma znaczenie?

Kolor dymu nie jest miernikiem „szkodliwości” spalin. Skład emitowanych substancji mierzony jest w trybie ciągłym przy zastosowaniu zaawansowanego system ciągłego pomiaru parametrów spalin. Jeśli chodzi o sam kolor to na jego wpływ mają w dużej mierze czynniki atmosferyczne (temperatura, siła wiatru, kąt padania promieni słonecznych) oraz miejsce z którego prowadzona jest obserwacja. Przykładowo: wpływ efektu [...]

Kwiecień 24th, 2017|

Czy filtry stosowane w instalacji można wyłączyć lub zdjąć?

Nie ma fizycznej możliwości, aby w trakcie procesu spalania, bez wygaszenia instalacji, usunąć lub „wyłączyć” którykolwiek z filtrów albo emitować gazy spalinowe inną drogą („obejść filtry”). Filtry demontowane są wyłącznie w celu ich wymiany bądź oczyszczenia, przy użyciu specjalistycznego sprzętu (elektrofiltr waży 200 ton), i są montowane przed powtórnym uruchomieniem instalacji (bez nich instalacja nie [...]

Kwiecień 24th, 2017|

Jak dobierane są odpady do spalenia?

Aby proces spalania przebiegał w sposób niezakłócony, pod nadzorem technologa przygotowywany jest tzw. wsad (mieszanina odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne). Odpady do wsadu komponuje się w taki sposób aby zachować: odpowiednią kaloryczność (dla ograniczenia ilości spalanego paliwa konwencjonalnego), oraz procentowy udział substancji organicznych w ogólnej masie przygotowanego wsadu. W pierwszej kolejności spalane są zakaźne [...]

Kwiecień 24th, 2017|

W jakim terminie Port Service planuje zutylizować pozostałą część odpadów pochodzącą z Ukrainy?

Spółka Port Service systematycznie utylizuje kolejne partie pochodzącej z Ukrainy ziemi zanieczyszczonej agrochemikaliami. Wcześniej (t.j. w grudniu 2016 roku) zutylizowana została cała ziemia zawierająca rakotwórcze HCB. Na dzień 1 kwietnia 2017 roku stan magazynowanych odpadów o kodzie 02 01 08 wyniósł 999,124 Mg. Całkowite unieszkodliwienie ww. odpadów planowane jest w trzecim kwartale 2017 roku.  

Kwiecień 4th, 2017|

Co przeciętny mieszkaniec Gdańska ma wspólnego z odpadami niebezpiecznymi spalanymi w Port Service?

Odpady niebezpieczne wytwarza, bez wyjątku, każde gospodarstwo domowe! Za każdym razem gdy wyrzucamy opakowania po środkach chemicznych (np. płynach do naczyń), zużyte kosmetyki lub ich resztki, kleje, farby, lakiery, opakowania po aerozolach czy po środkach ochrony roślin; gdy zanosimy do apteki przeterminowane leki (lista jest naprawdę długa) sami stajemy się wytwórcami odpadów niebezpiecznych. Wszystkie odpady [...]

Luty 1st, 2017|

Kto utylizuje odpady niebezpieczne w zakładzie Port Service?

Obecnie Spółka współpracuje z ok. 200 podmiotami z branży przemysłowej zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego. Port Service jest odpowiedzialne za utylizacje odpadów niebezpiecznych wytworzonych głównie przez stocznie, przemysł rafineryjny i chemiczny, infrastrukturę portową, firmy zajmujące się poszukiwaniem i wydobyciem złóż ropy i gazu, oraz  przedsiębiorstwa eksploatujące sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Odpady medyczne dostarczają [...]

Luty 1st, 2017|

Na czym polega różnica między magazynowaniem a składowaniem?

Pojęcia, takie jak „magazynowanie” czy „składowanie” odpadów, nie mogą być definiowane w oparciu tylko o wykładnie językową, co dla stosowania przepisów ma zasadnicze znaczenie. Przykładowo: w języku potocznym, zamiennie używamy określeń "najem" i "dzierżawa", a to określenia, które na gruncie prawa, definiują zupełnie odmienne stosunki. Zgodnie z definicjami legalnymi, różnica pomiędzy składowaniem a magazynowaniem jest [...]

Luty 1st, 2017|

Czy Port Service przechodzi kontrole organów uprawnionych?

Port Service jest jednym z najczęściej kontrolowanych zakładów w województwie pomorskim dzięki czemu zyskują Państwo 100% pewność, że wszystkie procesy, które mają miejsce w zakładzie, przebiegają w zgodzie z restrykcyjnymi przepisami. Organy uprawomocnione do kontroli (np. WIOŚ) mogą dokonywać „kontroli planowej”, o której muszą informować zakład z wyprzedzeniem, jak i w „trybie interwencyjnym” bez informowania [...]

Luty 1st, 2017|

Za co została na Port Service nałożona kara w kwocie powyżej 8 mln złotych?

Kara finansowa, o której donosiły media na początku zeszłego roku, w kwocie powyżej 8 mln złotych, wynikała z błędnej interpretacji przepisów. Urzędnicy z automatu przekwalifikowali magazynowanie odpadów powyżej okresu 3 lat na „składowanie odpadów niebezpiecznych  w miejscu do tego nieprzeznaczonym” co było zabiegiem niezgodnym z obowiązującą wykładnią prawno-formalną.

Luty 1st, 2017|

Jaka była przyczyna umorzenia kary w wysokości ponad 8 mln zł?

8 czerwca 2016 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku przyznało rację Port Service, uchylając zaskarżoną przez Spółkę decyzję, dotyczącą naliczenia kary w całości i umorzyło postępowanie pierwszej instancji. Wyroki zapadające w organach odwoławczych, analizowane są pod kątem zgodności z przepisami prawa, zarówno polskiego jak i europejskiego, oraz na podstawie wypracowanego orzecznictwa sądowego. W decyzji SKO [...]

Luty 1st, 2017|