FAQ

/FAQ

FAQ

Dlaczego spalarnia Port Service została pierwotnie ulokowana w porcie?

Firma Port Service powstała, na sztucznie utworzonym w tym celu, nasypie w roku 1957, na skutek ratyfikacji konwencji o ochronie środowiska morskiego. Nadrzędnym celem Port Service była i pozostaje aktywna ochrona i ograniczenie zanieczyszczeń wód Bałtyku, które generuje działalność stoczni, portów i infrastruktury portowej oraz żeglugi Gdańska i Gdyni. Odpady niebezpieczne pochodzące z przemysłu stoczniowego, [...]

Styczeń 31st, 2017|

Gdzie planuje przenieść się Port Service?

Biuro Rozwoju Gdańska, wyznaczając możliwe tereny relokacji, uwzględniło specyfikę prowadzonej przez Spółkę działalności. Po przeprowadzeniu studium wykonalności dla projektu, Port Service pozytywnie zweryfikował dwa tereny, na których obecnie trwają prace planistyczne i badawcze. Są to tereny w obszarze rafinerii Grupy LOTOS oraz w przemysłowej części Portu Gdańskiego, w pobliżu Siarkopolu i Zakładów Fosforowych. Wyniki badań [...]

Styczeń 31st, 2017|

Dlaczego prace nad projektem relokacji trwają tak długo?

Tak duża i kosztowna inwestycja (aktualnie koszty szacowane są na kilkadziesiąt milionów złotych) wiąże się ze złożonymi procesami decyzyjnymi, które leżą w gestii Inwestorów. Ze strony technicznej niezbędne okazało się też wykonanie dodatkowych badań wody i gruntu, co dodatkowo wydłuża cały proces. Port Service nie zajmuje się bezpośrednio planami inwestycyjnymi. Spółka skupia się na bieżących [...]

Styczeń 31st, 2017|

Jakie mogą być niekorzystne konsekwencje ewentualnej relokacji spalarni poza Gdańsk?

W pierwszej kolejności wytwórcy będą musieli przetransportować 30.000 ton odpadów niebezpiecznych rocznie ruchliwymi ulicami Gdańska z portu do odległego miejsca przeznaczenia. Grozi to skażeniem środowiska w razie np. wypadku. Podobnie ulicami miasta przejedzie rocznie 4000 ton odpadów medycznych. Czas ich transportu znacznie się wydłuży tym samym wzrośnie ryzyko namnożenia się chorobotwórczych drobnoustrojów (zagrożenie epidemiologiczne). Wzrośnie [...]

Styczeń 31st, 2017|

Co jeśli wytwórcy odpadów nie zechcą ponosić dodatkowych kosztów transportu odpadów poza obszar Gdańska?

O podobnych przypadkach donoszą co chwilę trójmiejskie media piętnując przedsiębiorców, którzy szukając „oszczędności”, nielegalnie pozbywają się odpadów, porzucając je w lesie lub spalając w nieprzystosowanych do tego piecach (niska emisja). Co istotne, odpady niebezpieczne z „dzikich wysypisk” również trafiają do Port Service gdzie są utylizowane zgodnie z przepisami prawa, z zachowaniem restrykcyjnych norm i monitoringiem [...]

Styczeń 31st, 2017|

Ile odpadów z rakotwórczym HCB pozostało do utylizacji?

Spółka Port Service zakończyła magazynowanie i utylizację ziemi zawierającej HCB. Do dnia 6.12.2016 unieszkodliwiono całość ziemi zanieczyszczonej heksachlorobenzenem (HCB) w stężeniu przekraczającym lub równym 0,1%. Tym samym od końca grudnia 2016 roku, na terenie Spółki Port Service, nie są magazynowane ani utylizowane żadne odpady rakotwórcze. Pozostała do utylizacji ziemia, w ilości 1600,0 Mg, to odpady [...]

Styczeń 31st, 2017|

Czy wpływ Port Service na środowisko jest większy niż wpływ innych zakładów zlokalizowanych w Trójmieście?

Port Service jest zakładem przemysłowym i chociażby z tego względu, swoją działalnością, może wpływać na środowisko naturalne, w tym na stan powietrza. Warto jednak nie ulegać obiegowym opiniom, a samemu przekonać się jak duży jest ten wpływ i wyciągnąć stosowne wnioski. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem zakładów, które mają największy wpływ na stan [...]

Styczeń 31st, 2017|

Dlaczego wpływ Port Service na środowisko nie jest tak duży jak wpływ pozostałych zakładów przemysłowych? Przecież to spalarnia!

Port Service dysponuje wyspecjalizowaną stacją obróbki termicznej, niedostępną dla innych zakładów, w której temperatura spalania przekracza 1100 ° C w związku z czym niekorzystne dla zdrowia związki są w większości neutralizowane już w momencie spalania, zaś ich pozostałości filtrowane i unieszkodliwiane na kolejnych etapach oczyszczania spalin. Zakład w trybie ciągłym monitoruje skład i jakość spalin będących [...]

Styczeń 31st, 2017|

Co wpływa na zanieczyszczenie powietrza w Gdańsku?

Prym w produkcji tzw. pyłu zawieszonego (PM10) zawierającego czynniki rakotwórcze w Polsce wiodą pozaprzemysłowe procesy spalania (głównie z sektora komunalno-bytowego np. palenie kiepskiej jakości paliwem w przydomowych piecach) oraz transport drogowy (odpowiednio ok. 50% i 13%) czyli tzw. niska emisja. Dopiero na dalszych miejscach plasuje się przemysł i zakłady energetyczne oraz gospodarka odpadami. Ta sytuacja [...]

Styczeń 31st, 2017|