historia port service 2Firma Port Service powstała w roku 1957 na skutek ratyfikacji konwencji o ochronie środowiska morskiego z 1954 r. Przez kilkanaście lat funkcjonowała jako Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Usług Morskich aby w roku 1973 przekształcić się w przedsiębiorstwo państwowe. Nadrzędnym celem Port Service od samego początku była aktywna ochrona i ograniczenie zanieczyszczeń wód Bałtyku, które generowała działalność stoczni, portów i infrastruktury portowej oraz żeglugi Gdańska i Gdyni.

Teren w strefie przemysłowo-składowo-portowej, na którym znajdują się instalacje Port Service został sztucznie utworzony w miejscu gdzie wcześniej znajdowała się strefa brzegowa zatoki Gdańskiej. W czasie budowy Portu Północnego, w latach 1971 -1972, od strony północnej wybudowano falochron a powstałą w ten sposób przestrzeń wodną wypełniono z czasem osadami z nowych akwenów portowych dodatkowo formując nasyp metodą refulacji.

Jako pierwsza, na nowo utworzonym refulacie, powstała Oczyszczalnia Wód Balastowych (OWB) wybudowana w latach 1974 – 1979 przy współpracy z włoską firmą Techneco. Powstała jako integralna część Portu Północnego, a następnie przekazana została pod zarząd przedsiębiorstwu Port Service. Jej pierwotnym przeznaczeniem był odbiór wód zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi i ropą naftową. Aktualnie wykorzystywana jest głównie jako oczyszczalnia ścieków przemysłowych.

Kolejne instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne budowane były sukcesywnie. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych powstały: stacja fizyko-chemicznej utylizacji odpadów płynnych (UOP), stacja utylizacji zanieczyszczonych gruntów i osadów (UZGO) oraz stacja odzysku i magazynowania olejów odpadowych (SOMO). Jako ostatnio wybudowana została instalacja VORTEX przeznaczona do spalania odpadów powstających na oczyszczalni wód balastowych, która eksploatowana była w tej formie do końca 2002 roku.

W dniu 30 września 1991 roku przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należącą do Skarbu Państwa zaś w 1996 przeszło w ręce nowego właściciela na skutek przejęcia większościowego pakietów udziałów przez niemiecki Blum Beteiligungs GmbH z Melle.

historia port service 1Jedną z pierwszych decyzji nowego zarządcy było podjęcie się budowy nowoczesnej stacji termicznej obróbki odpadów (TOO), która umożliwiła poszerzenie zakresu usług Port Service o utylizacje m.in. stałych odpadów niebezpiecznych w tym odpadów medycznych, zawierających żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny. Tym samym Spółka Port Service stała się istotnym ogniwem wpływającym nie tylko na gospodarkę i stan środowiska ale też na bezpieczeństwo mieszkańców województwa pomorskiego.

Stacja Termicznej obróbki odpadów, w obecnej formie, jest eksploatowana od 2003 roku. W latach 2012-2015 Spółka przeznaczyła 12 mln złotych na poprawę jakości funkcjonowania spalarni. W obecnej chwili opracowywany jest plan dalszych modyfikacji służących unowocześnieniu procesów przetwarzania odpadów, na które zarząd planuje przeznaczyć znaczną część wypracowanych zysków.