Firma Port Service Spółka z o.o. ustanawia politykę zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem jako główny kierunek swojego rozwoju.
Zapewnienie bezpieczeństwa środowiska obecnym i przyszłym pokoleniom determinuje nasze działania, które zapewnią kontrahentom satysfakcję ze współpracy
i poziomu świadczonych usług, współpracownikom stworzą przyjazne i komfortowe środowisko pracy oraz warunki do rozwoju osobistego a lokalnej społeczności przyniosą wymierne korzyści środowiskowe.

Realizację wytyczonych celów zamierzamy osiągnąć w szczególności poprzez:

  • unowocześnianie stosowanych technologii unieszkodliwiania i odzysku odpadów;
  • utrzymywanie infrastruktury w jak najwyższej gotowości;
  • zapewnienie właściwego i zgodnego z prawem magazynowania i przetwarzania odpadów;
  • zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług w zakresie transportu;
  • szkolenia i doskonalenie umiejętności zatrudnianych pracowników;
  • poszerzanie zasobów technicznych w celu powiększenia możliwości obsługi zawartych umów i realizowanych zleceń.

Zintegrowany System Zarządzania wg. standardu ISO 9001: 2015 i ISO 14001:2015, stanowi dla naszego zakładu główne narzędzie do utrzymania i rozwijania jakości i bezpieczeństwa środowiska. Korzystając z niego, będziemy dążyli do wyszukiwania i naprawiania niezgodności, usterek oraz błędów organizacyjnych. W ramach wdrożonego systemu będziemy chronili środowisko oraz zapobiegali jego zanieczyszczeniom. Zobowiązujemy się do prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi nas wymaganiami prawnymi i innymi regulacjami dotyczącymi prowadzonej przez nas działalności.

Nasi pracownicy identyfikują się z celami firmy, rozumieją działanie procesów
i potrzebę zapewnienia ochrony środowiska i ciągłego doskonalenia. Zobowiązujemy się do stałego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.