Tabela nr. 1

Rodzaje odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do odbioru, transportu i odzysku i/lub unieszkodliwiania przez Port Service sp. z o.o. w Gdańsku

Kod Rodzaj odpadów niebezpiecznych
01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
 03 01 04* Trociny, wiórki ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
 03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
 03 02 01* Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych
 03 02 02* Środki do konserwacji i impregnacji drewna zwierające związki chlorowcoorganiczne
 03 02 03* Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
 03 02 04* Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
 03 02 05* Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
 04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
 04 02 14* Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
 04 02 16* Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
 04 02 19* Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
 05 01 02* Osady z odsalania
 05 01 03* Osady z dna zbiorników
 05 01 04* Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
 05 01 05* Wycieki ropy naftowej
 05 01 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
 05 01 07* Kwaśne smoły
 05 01 08* Inne smoły
 05 01 09* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
 05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
 05 01 12* Ropa naftowa zawierająca kwasy
 05 01 15* Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. iły, gliny)
 05 06 01* Kwaśne smoły
 05 06 03* Inne smoły
 05 06 80* Odpady ciekłe zawierające fenole
 06 04 04* Odpady zawierające rtęć
 06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie
 06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
 06 06 02* Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
 06 07 02* Węgiel aktywny z produkcji chloru
 06 10 02* Odpady zawierające substancje niebezpieczne
 06 13 01* Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
 06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
 06 13 05* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
 07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
 07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 07* pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
 07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
 07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
 07 01 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
 07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
 07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
 07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
 07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
 07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
 07 02 14* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
 07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony
 07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
 07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
 07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
 07 03 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
 07 03 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
 07 03 09*  Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
 07 03 10*  Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
 07 04 01*  Wody popłuczne i ługi macierzyste
 07 04 03*  Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
 07 04 04*  Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
 07 04 07*  Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
 07 04 08*  Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
 07 04 09*  Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
 07 04 10*  Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
 07 04 11*  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
 07 04 13*  Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
 07 04 80* Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
 07 05 01*  Wody popłuczne i ługi macierzyste
 07 05 03*  Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
 07 05 04*  Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
 07 05 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
 07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
 07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
 07 05 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
 07 05 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
 07 05 80*  Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
 07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
 07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
 07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
 07 06 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
 07 06 08*  Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
 07 06 09*  Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
 07 06 10*  Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
 07 07 01*  Wody popłuczne i ługi macierzyste
 07 07 03*  Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
 07 07 04*  Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
 07 07 07*  Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
 07 07 08*  Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
 07 07 09*  Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
 07 07 10*  Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
 07 07 11*  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
 08 01 11*  Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 08 01 13*  Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 08 01 15*  Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 08 01 17*  Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 08 01 19*  Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 08 01 21*  Zmywacz farb i lakierów
 08 03 12*  Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
 08 03 14*  Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
 08 03 17*  Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
 08 03 19*  Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
 08 04 09*  Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 08 04 11*  Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 08 04 13*  Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 08 04 15*  Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 08 04 17*  Olej żywiczny
 08 05 01*  Odpady izocyjanianów
 09 01 03*  Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
 09 01 04*  Roztwory utrwalaczy
 09 01 05*  Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających
 09 01 06*  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
 09 01 13*  Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06
 09 01 80*  Przeterminowane odczynniki fotograficzne
 10 01 22*   Uwodnione szlamy z oczyszczania kotłów zawierające substancje niebezpieczne
 10 02 11*  Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
 10 03 17*  Odpady zawierające smołę z produkcji anod
 10 03 27*   Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
 10 04 09*  Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
 10 05 08*  Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
 10 06 09*  Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
 10 07 07*  Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
 10 08 12* Odpady zawierające smołę z produkcji anod
 10 08 19* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
 11 01 08*  Osady i szlamy z fosforanowania
 11 01 09*  Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
 11 01 11*  Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
 11 01 13*  Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
 11 01 15*  Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
 11 01 16*  Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
 11 01 98*  Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
 11 02 07*   Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
 11 05 03*  Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
 11 05 04*  Zużyty topnik
 12 01 06*  Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
 12 01 07*  Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
 12 01 08*  Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
 12 01 09*  Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców
 12 01 10*  Syntetyczne oleje z obróbki metali
 12 01 12*  Zużyte woski i tłuszcze
 12 01 14*  Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
 12 01 16*  Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
 12 01 18*  Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z gładzenia, szlifowania i pokrywania)
 12 01 19*  Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
 12 01 20*  Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
 12 03 01*  Wodne ciecze myjące
 12 03 02*  Odpady z odtłuszczania parą
 13 01 04*  Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
 13 01 05*  Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
 13 01 09*  Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
 13 01 10*  Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
 13 01 11*  Syntetyczne oleje hydrauliczne
 13 01 12*  Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
 13 01 13*  Inne oleje hydrauliczne
 13 02 04*  Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowocoorganiczne
 13 02 05*  Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowocoorganicznych
 13 02 06*  Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
 13 02 07*  Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
 13 02 08*  Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
 13 03 06*  Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowoorganiczne
 13 03 07*  Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowoorganicznych
 13 03 08*  Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
 13 03 09*  Oleje i ciecze stosowane jako nośniki ciepła i elektroizolatory łatwo ulegające biodegradacji
 13 03 10*  Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
 13 04 01*  Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
 13 04 02*  Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
 13 04 03*  Oleje zęzowe ze statków morskich
 13 05 01*  Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
 13 05 02*  Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
 13 05 03*  Szlamy z kolektorów
 13 05 06*  Olej z odwadniania olejów w separatorach
 13 05 07*  Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
 13 05 08*  Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
 13 07 01*  Olej opałowy i olej napędowy
 13 07 02*  Benzyna
 13 07 03*  Inne paliwa (wyłącznie z mieszaninami)
 13 08 01*  Szlamy lub emulsje z odsalania
 13 08 02*  Inne emulsje
 13 08 99*  Inne niewymienione odpady
 14 06 02*  Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
 14 06 03*  Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
 14 06 04*  Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
 14 06 05*  Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
 15 01 10*  Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
 15 01 11*  Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
 15 02 02*   Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
 16 01 07*  Filtry olejowe
 16 01 13*  Płyny hamulcowe
 16 01 14*  Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
 16 01 21*  Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,16 01 13 i 16 01 14
 16 02 15*  Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
 16 03 03*  Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
 16 03 05*  Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
 16 05 06*  Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
 16 05 07*  Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
 16 05 08*  Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
 16 07 08*  Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
 16 07 09*  Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
 16 08 07*  Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
 16 10 01*  Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
 16 10 03*  Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
 16 81 01*  Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
 16 82 01*  Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
 17 02 04*  Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
 17 03 01*  Asfalt zawierający smołę
 17 03 03*  Smoła i produkty smołowe
 17 04 09*  Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
 17 04 10*  Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
 17 05 03*  Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
 17 05 05*  Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
 17 06 03*   Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne.
 17 09 03*  Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
 18 01 02*  Części ciała i organy oraz pojemnik na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
 18 01 03*   Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o którym wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady) z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
 18 01 06*  Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
 18 01 08*  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 18 01 82*  Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
 18 02 02*   Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o którym wiadomo lub co do którego istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
 18 02 05*  Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
 18 02 07*  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 19 01 10*  Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
 19 01 17*  Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
 19 02 04*  Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych.
 19 02 05*  Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
 19 02 07*  Oleje i koncentraty z separacji
 19 02 08*  Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
 19 02 09*  Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
 19 02 11*  Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
 19 08 06*  Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
 19 08 07*  Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
 19 08 08*  Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
 19 08 10*  Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
19 08 11*  Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
 19 08 13*  Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
 19 10 05*  Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
 19 11 01*  Zużyte filtry iłowe
 19 11 02*  Kwaśne smoły
 19 11 03*  Uwodnione odpady ciekłe
 19 11 04*  Alkaiczne odpady z oczyszczania paliw
 19 11 05*  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
 19 12 06*  Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 19 12 11*  Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
 19 13 01*  Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
 19 13 03*  Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne.
 19 13 05*  Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
 19 13 07*  Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
 20 01 13*  Rozpuszczalniki
 20 01 17*  Odczynniki fotograficzne
 20 01 19*  Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 20 01 26*  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 20 01 27*  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 20 01 29*  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 20 01 31*  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 20 01 35*  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
 20 01 37*  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

Tabela nr 2

Rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne przeznaczonych do odbioru, transportu i odzysku i/lub unieszkodliwienia przez Port Service Sp. z o.o. w Gdańsku

Kod Rodzaj odpadów niebezpiecznych
 01 01 02  Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
 01 05 04  Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
 01 05 07  Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
 01 05 08  Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
 01 05 99  Inne niewymienione odpady
 02 01 01  Odpady z mycia i czyszczenia
 02 01 03  Odpadowa masa roślinna
 02 01 04  Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
 02 01 07  Odpady z gospodarki leśnej
 02 01 09  Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
 02 01 83  Odpady z upraw hydroponicznych
 02 01 99  Inne niewymienione odpady
 02 02 01  Odpady z mycia i przygotowania surowców
 02 02 03  Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
 02 02 04  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 02 02 99  Inne niewymienione odpady
 02 03 01  Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
 02 03 02  Odpady konserwantów
 02 03 03  Odpady poekstrakcyjne
 02 03 04  Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
 02 03 05  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 02 03 80  Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
 02 03 81  Odpady z produkcji pasz roślinnych
 02 03 82  Odpady tytoniowe
 02 03 99  Inne niewymienione odpady
 02 04 01  Osady z oczyszczania i mycia buraków
 02 04 03  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 02 04 80  Wysłodki
 02 04 99  Inne niewymienione odpady
 02 05 01  Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
 02 05 02  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 02 05 99  Inne niewymienione odpady
 02 06 01  Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
 02 06 02  Odpady konserwantów
 02 06 03  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 02 06 80  Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
 02 06 99  Inne niewymienione odpady
 02 07 01  Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
 02 07 02  Odpady z destylacji spirytualiów
 02 07 03  Odpady z procesów chemicznych
 02 07 04  Surowce i produktu nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
 02 07 05  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 02 07 80  Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
 02 07 99  Inne niewymienione odpady
 03 01 01  Odpady kory i korka
 03 01 05  Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
 03 01 81  Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
 03 01 82  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 03 01 99  Inne niewymienione odpady
 03 02 99  Inne niewymienione odpady
 03 03 01  Odpady z kory i drewna
 03 03 05  Szlamy z odbarwiania makulatury
 03 03 07  Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
 03 03 10  Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
 03 03 11  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
 03 03 80  Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
 03 03 81  Szlamy z innych procesów bielenia
 03 03 99  Inne niewymienione odpady
 04 01 01  Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
 04 01 02  Odpady z wapnienia
 04 01 04  Brzeczka garbująca zawierająca chrom
 04 01 05  Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu
 04 01 06  Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
 04 01 07  Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
 04 01 08  Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
 04 01 09  Odpady z polerowania i wykańczania
 04 01 99  Inne niewymienione odpady
 04 02 09  Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
 04 02 10  Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
 04 02 15  Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
 04 02 17  Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
 04 02 20  Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
 04 02 21  Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
 04 02 22  Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
 04 02 80  Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
 04 02 99  Inne niewymienione odpady
 05 01 10  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
 05 01 13  Osady z uzdatniania wody kotłowej
 05 01 14  Odpady z kolumn chłodniczych
 05 01 16  Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
 05 01 17  Bitum
 05 01 99  Inne niewymienione odpady
 05 06 04  Odpady z kolumn chłodniczych
 05 06 99  Inne niewymienione odpady
 05 07 02  Odpady zawierające siarkę
 05 07 99  Inne niewymienione odpady
 06 01 99  Inne niewymienione odpady
 06 02 99  Inne niewymienione odpady
 06 03 99  Inne niewymienione odpady
 06 04 99  Inne niewymienione odpady
 06 05 03  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
 06 06 03  Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
 06 06 99  Inne niewymienione odpady
 06 07 99  Inne niewymienione odpady
 06 08 99  Inne niewymienione odpady
 06 09 99  Inne niewymienione odpady
 06 10 99  Inne niewymienione odpady
 06 11 99  Inne niewymienione odpady
 06 13 03  Czysta sadza
 06 13 99  Inne niewymienione odpady
 07 01 12  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
 07 01 99  Inne niewymienione odpady
 07 02 12  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
 07 02 13  Odpady tworzyw sztucznych
 07 02 15  Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
 07 02 17  Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
 07 02 80  Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
 07 02 99  Inne niewymienione odpady
 07 03 12  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
 07 03 99  Inne niewymienione odpady
 07 04 12  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
 07 04 81  Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
 07 04 99  Inne niewymienione odpady
 07 05 12  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
 07 05 14  Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
 07 05 81  Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
 07 05 99  Inne niewymienione odpady
 07 06 12  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
 07 06 80  Ziemia bieląca z rafinacji oleju
 07 06 81  Zwroty kosmetyków i próbek
 07 06 99  Inne niewymienione odpady
 07 07 12  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
 07 07 99  Inne niewymienione odpady
 08 01 12  Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
 08 01 14  Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
 08 01 16  Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
 08 01 18  Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
 08 01 20  Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
 08 01 99  Inne niewymienione odpady
 08 02 01  Odpady proszków powlekających
 08 02 99  Inne niewymienione odpady
 08 03 07  Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
 08 03 08  Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
 08 03 13  Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
 08 03 15  Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
 08 03 18  Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
 08 03 80  Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
 08 03 99  Inne niewymienione odpady
 08 04 10  Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
 08 04 12  Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
 08 04 14  Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
 08 04 16  Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
 08 04 99  Inne niewymienione odpady
 09 01 07  Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
 09 01 08  Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
 09 01 10  Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
 09 01 12  Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
 09 01 99  Inne niewymienione odpady
 10 01 21  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
 10 01 23  Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
 10 01 25  Osady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
 10 01 26  Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
 10 01 99  Inne niewymienione odpady
 10 02 12  Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
 10 02 99  Inne niewymienione odpady
 10 03 18  Odpady zwierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
 10 03 28  Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27
 10 03 99  Inne niewymienione odpady
 10 04 10  Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
 10 04 99  Inne niewymienione odpady
 10 05 09  Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
 10 05 99  Inne niewymienione odpady
 10 06 10  Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
 10 06 99  Inne niewymienione odpady
 10 07 08  Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
 10 07 99  Inne niewymienione odpady
 10 08 13  Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
 10 08 14  Odpadowe anody
 10 08 20  Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
 10 08 99  Inne niewymienione odpady
 10 09 99  Inne niewymienione odpady
 10 10 99  Inne niewymienione odpady
 10 11 20  Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
 10 11 99  Inne niewymienione odpady
 10 13 99 Inne niewymienione odpady
 10 80 99 Inne niewymienione odpady
 11 01 12  Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
 11 01 14  Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
 11 01 10  Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
 11 01 99  Inne niewymienione odpady
 11 02 03  Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
 11 02 99  Inne niewymienione odpady
 11 05 99  Inne niewymienione odpady
 12 01 05  Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
 12 01 15  Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
 12 01 17  Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
 12 01 99  Inne niewymienione odpady
 13 08 80  Zaolejone odpady stałe ze statków
 15 01 01  Opakowania z papieru i tektury
 15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych
 15 01 03  Opakowania z drewna
 15 01 04  Opakowania z metali
 15 01 05  Opakowania wielomateriałowe
 15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe
 15 01 09  Opakowania z tekstyliów
15 02 03  Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
 16 01 03  Zużyte opony
 16 01 15  Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
 16 01 19  Tworzywa sztuczne
 16 01 22  Inne nie wymienione elementy
 16 01 99  Inne niewymienione odpady
 16 02 14  Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
 16 02 16  Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
 16 03 04  Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
 16 03 06  Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05
 16 03 80  Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
 16 05 09  Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
 16 07 99  Inne niewymienione odpady
 16 10 02  Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
 16 10 04  Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
 16 80 01  Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
 16 81 02  Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
 16 82 02  Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
 17 01 80  Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
 17 01 82  Inne niewymienione odpady
 17 02 01   Drewno
 17 02 03  Tworzywa sztuczne
 17 03 02  Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
 17 03 80  Odpadowa papa
 17 04 11  Kable inne niż wymienione w 17 04 11
 17 05 06  Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
 17 06 04  Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 05
 18 01 01  Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
 18 01 04   Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
 18 01 07  Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
 18 01 09  Leki inne niż wymienione w 18 01 08
 18 02 01  Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
 18 02 03  Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
 18 02 06  Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
 18 02 08  Leki inne niż wymienione w 18 02 07
 19 01 18  Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
 19 01 99  Inne niewymienione odpady
 19 02 03  Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
 19 02 06  Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
 19 02 10  Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
 19 02 99  Inne niewymienione odpady
 19 05 01  Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
 19 05 02  Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
 19 05 99  Inne niewymienione odpady
 19 06 99  Inne niewymienione odpady
 19 08 01  Skratki
 19 08 02  Zawartość piaskowników
 19 08 05  Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
 19 08 09  Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
 19 08 12  Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
 19 08 14  Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
 19 08 99  Inne niewymienione odpady
 19 09 01  Odpady ze wstępnej filtracji i skratki
 19 09 02  Osady z klarowania wody
 19 09 03  Osady z dekarbonizacji wody
19 09 04  Zużyty węgiel aktywny
 19 09 05  Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
 19 09 06  Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
 19 09 99  Inne niewymienione odpady
 19 10 04  Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
 19 11 06   Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
 19 11 99  Inne niewymienione odpady
 19 12 01  Papier i tektura
 19 12 04  Tworzywa sztuczne i guma
 19 12 07  Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
 19 12 08  Tekstylia
 19 12 10  Odpady palne (paliwo alternatywne)
 19 12 12  Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
 19 13 02  Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
 19 13 04  Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
 19 13 06  Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
 19 13 08  Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07
 19 80 01  Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
 20 01 01  Papier i tektura
 20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 20 01 10  Odzież
 20 01 11  Tekstylia
 20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne
 20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 20 01 30  Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 20 01 36   Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 20 01 39  Tworzywa sztuczne
 20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 20 02 03  Inne odpady nie ulegające biodegradacji
 20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 20 03 07  Odpady wielkogabarytowe
 20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach