Port Service sp. z o.o. jako firma zajmująca się unieszkodliwianiem medycznych odpadów zakaźnych, w obliczu dużego ryzyka wystąpienia na terenie województwa pomorskiego przypadków zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 chciałaby poinformować, że jest zobligowana do wdrożenia specjalnych procedur transportu i przyjmowania odpadów pochodzących z kontaktu i leczenia osób zainfekowanych.

W celu zamknięcia drogi roznoszenia się wirusa oraz ochrony osób bezpośrednio zaangażowanych
w przemieszczanie odpadów i ich unieszkodliwianie informujemy, że do postępowania z odpadami stwarzającymi zagrożenie epidemiologiczne mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Odpady zwane „wysoce zakaźnymi odpadami medycznymi” zbiera się w miejscu ich powstania do:

 • 1) opakowania wewnętrznego złożonego z:
  • a) worka jednorazowego użycia, koloru czerwonego, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku spełniającym te same wymagania,
   lub
  • b) pojemnika koloru czerwonego – w przypadku odpadów medycznych o ostrych końcach
   i krawędziach;
   opakowanie wewnętrzne umieścić w opakowaniu zewnętrznym jak podano w punkcie 2 poniżej
 • 2) opakowania zewnętrznego, które stanowi pojemnik koloru czerwonego z możliwością szczelnego zamknięcia.
  Wysoce zakaźne odpady medyczne mogą być przechowywane w miejscu ich powstawania, nie dłużej niż 24 godziny.

  Na pojemniku z ww. odpadami umieszczę się dodatkowo napis:

  „MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI”

  oraz znak ostrzegający przed zagrożeniem biologicznym:

Odpady zapakowane w sposób opisany powyżej umieszcza się w środkach transportu specjalistycznego, przeznaczonych wyłącznie do przemieszczania tego rodzaju odpadów a po przywiezieniu na teren naszej spółki będą one bezpośrednio kierowane do termicznej obróbki.

Magazynowanie odpadów w miejscu ich powstania, przemieszczanie i ich unieszkodliwianie zgodnie
z przyjętymi zasadami jest gwarancją, że nie dojdzie do wtórnego zainfekowanie osób zajmujących się i zaangażowanych w zwalczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Port Service sp. z o.o. zapewnia, że jest przygotowana na przyjęcie, transport i unieszkodliwianie materiałów zakaźnych, aby chronić bezpośrednio mieszkańców pomorza.