W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi, które mijają się ze stanem faktycznym i nie
zostały w żaden sposób sprawdzone u źródeł i które opublikowano w pośpiechu tylko po to by
zaszokować odbiorców i wprowadzić w błąd opinię publiczną szargając dotąd nieposzlakowaną
opinię firmy przekazujemy Państwu oficjalną informację prasową. Natomiast do redakcji, które
wypuściły tzw. "kaczkę dziennikarską" nie zważając na rzetelność dziennikarską zostaną
przekazane prośby o sprostowanie.

Link do artykułu na stronie Gospodarki Morskiej

Port Service z Gdańska pomoże mieszkańcom Gostynina zlikwidować nielegalne składowisko.

Sprawa nielegalnego magazynowania odpadów w Gostyninie została ujawniona już na
początku 2016 r. Na terenie działki o numerze ewidencyjnym 279/17 położonej przy ul. Ziejkowy 5
w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, zlokalizowano, rozszczelniające się nielegalnie zeskładowane
odpady. Od tego momentu władze samorządowe wraz z udziałem organów ochrony środowiska
rozpoczęły działania w celu ochrony mieszkańców i ukarania sprawców. W obliczu wyczerpania przez
władze Miasta możliwości prawnych wyegzekwowania od prywatnego właściciela odpadów, ich
usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia, postanowieniem z dnia 30 maja 2018 r. Burmistrz
Miasta Gostynina zobowiązał się wykonać zastępczo ten obowiązek. Oznaczało to dla mieszkańców
realne zlikwidowanie zagrożenia, poprzez oczyszczenie terenu działki z odpadów i przekazanie ich do
specjalistycznej instalacji zajmującej się przetwarzaniem.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, po spełnieniu rygorystycznych wymogów i przedłożeniu wszystkich wymaganych
dokumentów, z trzech firm w Polsce mogących się podjąć tego zdania wybrano Port Service. Port
Service przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Port Service od 60 lat, profesjonalnie zajmuje się utylizacją odpadów niebezpiecznych
produkowanych przez przedsiębiorców, jednostki samorządowe i edukacyjne, jest to przedmiot
naszej codziennej działalności, zaś naszą misją jest walka z nielegalnymi składowiskami i zagrażeniom
jakie stanowią.

W ramach zawartej umowy Port Service zobowiązała się do odbioru, transportu
i unieszkodliwienia odpadów sklasyfikowanych pod kodem 16 81 01* (odpady wykazujące
właściwości niebezpieczne) w szacowanej ilości, nie wyższej niż około 700 Mg (ton), jest to ilość jaką
firma może przetworzyć nawet w 13 dni
. Odpady będą sukcesywnie transportowane z terenu
nielegalnego składowiska do instalacji Port Service w Gdańsku. Po przetransportowaniu odpady
zostaną niezwłocznie poddane przetworzeniu.

W ostatnich latach, coraz częściej spotykamy się z nielegalnymi składowiskami odpadów
tworzonymi przez nieuczciwych przedsiębiorców
. Władze samorządów wielu miast w Polsce
borykają się z tym problemem. Dlatego istnienie i działalność takich specjalistycznych firmy jak Port
Service jest koniecznością. Funkcjonujące zaplecze techniczne w postaci zaawansowanych
technologicznie instalacji, spełniających wymogi przepisów ustawy o ochronie środowiska i ustawy o
odpadach oraz wykwalifikowany personel gwarantują zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
w bezpieczny sposób.

Legalna działalność firmy Port Service, której przedmiotem jest zagospodarowanie odpadów
niebezpiecznych, nie powinna rodzić kontrowersji ponieważ każdego dnia przyjmuje do swojej
instalacji odpady niebezpieczne. Nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że zakład utylizujący odpady,
przyjmuje odpady do utylizacji. Czy dziwne jest że firma meblarska sprzedaje meble? Szereg kontroli
które firma przechodzi każdego roku potwierdzają że jesteśmy liderem w północnej Polsce jeżeli
chodzi o standardy środowiskowe w branży odpadowej.

Firma Port Service służy Gdańskim przedsiębiorcom i chroni mieszkańców przed nielegalnymi
składowiskami, ponadto jest ważnym ogniwem w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.
Nielegalne składowiska są konsekwencją braku wystarczającej ilości specjalistycznych instalacji. Brak
takiej instalacji na Północy Polski, na przestrzeni lat będzie skutkował katastrofą ekologiczną
i zwiększonym zagrożeniem epidemiologicznym regionu. Port Service nie wytwarza tych odpadów
tylko na bieżąco je przetwarza
. W związku z często spotykaną nierzetelnością dziennikarską
niektórych mediów i powszechnym brakiem wiedzy o odpadach firma Port Service już od 2016
roku skutecznie wdraża plan eco-edukacji, w której biorą udział Uczelnie Wyższe, Licea
Ogólnokształcące oraz Szkoły Podstawowe.
Pragniemy podkreślić że to Port Service Sp. z o.o. z Gdańska usuwa skutki nielegalnej działalności
innych podmiotów i robi to skutecznie, czego dowodem są prowadzone u nas kontrole.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: media@portservice.com.pl

Zarząd Port Service Sp. z o.o.