Szanowni Państwo

Bezpieczeństwo danych ma dla nas kluczowe znaczenie. W związku z tym zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby lepiej wyjaśnić zasady korzystania ze strony internetowej, w tym w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy Państwa dane w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Zależy nam, aby zasady, którymi kierujemy się w tym względzie, były jasne i zrozumiałe. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące warunków korzystania ze strony internetowej oraz związanych z tym zasad przetwarzania Państwa danych, w tym danych osobowych.

Właściciel strony

Właścicielem serwisów dostępnych pod adresem https://portservice.com.pl („Strona”) jest Port Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 80-601, ul. Mjr. Sucharskiego 75, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000011410, NIP 5860104233, REGON 19054603600000, kapitał zakładowy 21.213.700,00 zł („Port Service”)
W razie jakichkolwiek uwag, pytań lub reklamacji prosimy o kontakt z Port Service. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Szczegółowe dane kontaktowe dostępne są na Stronie pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Kontakt”.

Wymagania techniczne

Dla Korzystania ze Strony konieczne jest dysponowanie urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.

Zakaz działań bezprawnych

W przypadku korzystania ze Strony lub otrzymywania powiadomień, materiałów informacyjnych i okolicznościowych, bądź w przypadku kontaktu z Port Service za pośrednictwem formularza kontaktowego wprowadzonego na Stronie Użytkownik winien działać z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Zakazane jest w szczególności dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie materiały i wiadomości zamieszczane na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym zakresie nie stanowią one formy świadczenia usług przez Port Service. Strona w udostępnionej formie nie zawiera żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących zawartej w niej treści.

Wszelkie materiały i wiadomości zamieszczane na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Port Service dokłada wszelkich starań w celu zachowania aktualności, rzetelności i przydatności zamieszczanych na stronie treści, niemniej jednak nie składa żadnych gwarancji, ani nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie. Użytkownik korzysta ze strony na własne ryzyko. Port Service nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, następcze, utratę zysku, ani żadne inne szkody z tytułu odpowiedzialności wynikającej z umowy, czynu niedozwolonego ani odpowiedzialności innego rodzaju, powstałe na skutek korzystania ze Strony przez Użytkownika.

Ewentualne odnośniki zamieszczone na Stronie mogą kierować użytkownika do witryn zewnętrznych, znajdujących się poza kontrolą Port Service i za które Port Service nie odpowiada na jakiejkolwiek podstawie.

Prawa autorskie

Strona (jej zawartość i struktura) są chronione prawami autorskimi.

Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać (bez dokonywania zmian) treści zawarte na Stronie, pod warunkiem, że (i) treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie oraz (ii) każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub inne dane dotyczące autorstwa tej treści.

Niedozwolone jest wykorzystywanie jakichkolwiek prezentowanych na Stronie treści lub elementów Strony dla celów komercyjnych, bez zgody Port Service.

Dane osobowe

Port Service jest administratorem przetwarzanych przez siebie danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w związku z korzystaniem ze Strony przez Użytkowników, w tym wyświetlenia, zapoznania się z treściami zamieszczonymi na Stronie, a także w celu ewentualnego skorzystania z powiadomień, newsletterów oraz innych form komunikacji, sformułowania propozycji zawarcia umowy lub podjęcia kontaktu z Port Service za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w tym formularza kontaktowego), a także usług i statystyk związanych z plikami cookies oraz skorzystania z zewnętrznych skryptów, wtyczek społecznościowych.

Port Service przetwarza dane osobowe tylko w przypadkach prawnie dozwolonych, na warunkach wynikających z przepisów prawa, w tym RODO.

W szczególności Port Service przetwarza dane osobowe, gdy jest to niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie takiej osoby przed zawarciem umowy; do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Port Service; do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Port Service lub na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Szczegółowo Port Service przetwarza dane osobowe w postaci:

  – w przypadku wyświetlania, zapoznawania się z treściami zamieszczonymi
  na Stronie – danych osobowych automatycznie wykorzystywanych przez Stronę
  (w tym dane statystyczne dot. sposobu korzystania ze Strony), co też
  wiąże się z koniecznością zapewnienia możliwości korzystania z treści
  umieszczonych na Stronie oraz z wyrażeniem przez użytkownika woli
  zapoznania się z nimi,

  – w przypadku skorzystania z powiadomień, newsletterów i innych podobnych
  form komunikacji – danych osobowych wskazanych przez ich dysponenta oraz
  automatycznie przyporządkowanych do nich danych pozwalających na
  elektroniczną identyfikację dysponenta, co też wiąże się z wyrażeniem
  woli uzyskiwania przez użytkownika za ich pośrednictwem treści
  przesyłanych przez Port Service,

  – w przypadku sformułowania propozycji zawarcia umowy lub podjęcia
  kontaktu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w tym
  formularza kontaktowego) – danych osobowych wskazanych przez ich
  dysponenta oraz automatycznie przyporządkowanych do nich danych
  pozwalających na elektroniczną identyfikację dysponenta, co też wiąże się
  z wyrażeniem woli skorzystania przez użytkownika z tej formy kontaktu, a
  także z koniecznością podjęcia kontaktu przez Port Service,

  – w przypadku plików cookies – domyślnie gromadzonych danych osobowych (o
  ile ich zakres nie został zmodyfikowany przez Użytkownika) dot.
  aktywności na stronie internetowej, co też wiąże się z marketingiem
  Strony i usług ze strony Port Service,

  – w przypadku zewnętrznych skryptów, wtyczek – domyślnie gromadzonych
  danych osobowych oraz danych osobowych przetwarzanych przez podmioty
  trzecie, zgodnie z określonymi przez nie zasadami, na które Port Service
  nie ma wpływu, co też wiąże się z koniecznością zapewnienia możliwości
  korzystania z treści umieszczonych na Stronie oraz z wyrażeniem przez
  użytkownika woli zapoznania się z nimi.

Port Service przechowuje dane tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby, których dane są przetwarzane przez Port Service mogą, w zakresie określonym przepisami prawa, w tym RODO, wykonywać prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdyby były one przetwarzane przez Port Service w sposób zautomatyzowany, zaś podstawą przetwarzania jest zgoda lub dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy), a także prawo do sprzeciwu i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku przetwarzania opartego na zgodzie osoby, której dane dotyczą, ma ona w każdym momencie prawo do wycofania tej zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Port Service przetwarza dane osobowe stosując odpowiednie, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

Odbiorcami danych przetwarzanych przez Port Service są w niezbędnym zakresie: pracownicy i współpracownicy Port Service; organy publiczne; podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Port Service (m.in. świadczące usługi informatyczne, marketingowe); podmioty świadczące na rzecz Port Service usługi wspierające jej działalność.

Ochrona danych

Miejsca wprowadzania danych na Stronie są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane wprowadzone na Stronie, zostają zaszyfrowane w Urządzeniu Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. W celu ochrony danych Port Service regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

Cele wykorzystania danych

Port Service wykorzystuje dane pozyskane na Stronie w następujących celach:

  a) Obsługa zapytań przez formularz kontaktowy;
  b) Prezentacja informacji o Port Service;
  c) realizacja usług;
  d) komunikacja z użytkownikami Strony, w tym formie powiadomień,
  newsletterów i innych podobnych form komunikacji.

Polityka cookies

W związku funkcjonowaniem Strony automatycznie przetwarzane są informacje zawarte w tzw. plikach cookies. Pliki te stanowią dane informatyczne, w tym w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i służą korzystaniu ze Strony i jej serwisów. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony oraz uzyskującym do nich dostęp jest Port Service. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony automatyczne zbierane są dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • Wydajnościowe cookies – umożliwiające zbieranie informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony;
 • Preferencyjne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez Użytkowników (takie jak język lub region, w którym Użytkownicy przebywają). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał Użytkownik, np. w zakresie edytowalnych elementów Strony;
 • Niezbędne pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony,
 • Statystyczne pliki cookies – pomagające zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy zachowują się na Stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Na witrynach Strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). „Sesyjne” pliki cookies są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do czasu opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych ani nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

Dane zbierane podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony mogą być zapisywane w logach serwera. Port Service korzysta z usługi Google Analytics (systemu analityki internetowej) w celu zbierania i analizowania informacji o korzystaniu z witryn, opierającej się na wykorzystaniu cookies w urządzeniu Użytkownika. Informacje w związku z usługą Google Analytics są przechowywane przez okres 26 miesięcy. W celu korzystania z tej usługi zbierane zanonimizowane informacje przekazywane są firmie Google LLC, która korzysta ze standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Aby wyłączyć działanie Google Analytics należy skorzystać z adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout i dostępnego tam dodatku. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/analytics/.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Port Service na urządzeniu Użytkownika Strony, wyraża on za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. Użytkownik może zrezygnować z cookies lub usunąć je, wybierając odpowiednie ustawienia w używanym przez siebie oprogramowaniu (przeglądarce internetowej).

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Dane zbierane w związku z korzystaniem Użytkownika ze Strony wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony, w celach statystycznych (np. badania popularności poszczególnych zakładek), w celach optymalizacji korzystania ze Strony przez ich Użytkownika.

Pliki cookies zamieszczane w Urządzeniu Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez podmioty współpracujące z Port Service, w szczególności Google LLC z siedzibą w USA.

Formularz kontaktowy

Port Service może korzystać na Stronie z formularza kontaktowego, jako formy zapewnienia Użytkownikom kontaktu z Port Service.

Port Service przetwarza jedynie dane, w tym adres e-mail oraz ewentualnie dane osobowe, wprowadzone do formularza kontaktowego przez Użytkownika.

Strona może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Strona, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, tj. uzyskania kontaktu handlowego z Użytkownikiem. Opis formularza w czytelny sposób informuje o jego funkcji.

Zmiana treści

Port Service zastrzega sobie prawo do zmian lub aktualizacji informacji umieszczonych na Stronie.

Klauzula informacyjna obejmująca zakres danych wskazanych w art. 13 RODO

Szanowni Państwo,

w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), przedstawiamy poniższą informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych danych osobowych:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Port Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 80-601, ul. Mjr. Sucharskiego 75, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000011410, NIP 5860104233, REGON 19054603600000, kapitał zakładowy 21.213.700,00 zł („Port Service”).

Z Port Service można skontaktować się:

tel. +48 58 343 79 77

fax. +48 58 343 74 02

e-mail: portservice@portservice.com.pl

bądź listownie pod wyżej wskazanym adresem.

Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Jakie dane przechowujemy i przetwarzamy?

Port Service przechowuje i przetwarza dane osobowe takie jak: Państwa imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, PESEL, dane kontaktowe (np. numer telefonu, numer faksu i adres e-mail), miejsca wykonywania pracy, stanowisko, dane dotyczące wykonywanego zawodu, prowadzonej działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u kontrahenta Port Service.

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być widoczne i używane przez Port Service w różnych celach biznesowych, w zależności od rodzaju współpracy, między innymi w celu:

 • zawarcia, wykonania i monitorowania realizacji umowy, w tym m.in. ustalenia uprawnień i realizacji zadań wynikających z umowy,
 • wykonania ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym między innymi przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (wynikających z uiszczania podatków, prowadzenia i przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzaniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych),
 • kontroli należytego wykonania umowy, jej rozliczenia, zachowania zasad poufności a także ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
 • raportowania, obsługi i archiwizacjo dokumentacji,
 • nawiązania lub zachowania relacji biznesowych,
 • oferowania naszych produktów i usług,
 • przeprowadzania analiz w zakresie rynkowych trendów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a w zakresie realizacji przepisów prawa jest obowiązkowe.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania przez Pani/Pana danych osobowych, w zależności od rodzaju współpracy, w celach wskazanych powyżej jest:

 • prawnie usprawiedliwiony interes Port Service, zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO, w zakresie:
  – zapobiegania oszustwom,
  – ocenie ryzyka potencjalnych klientów,
  – realizacji praw osób, których one dotyczą
  – działań marketingowych,
  – hostingu danych
  – ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • wypełnianie obowiązków prawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO ciążących na Port Service na podstawie przepisów prawa w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcy danych

Port Service nie udostępnia Państwa danych innym osobom czy podmiotom, chyba że jesteśmy do tego prawnie upoważnieni. W takiej sytuacji przestrzegamy najwyższych standardów, zapewniając poufność i bezpieczeństwo wszystkich przekazywanych informacji. Informujemy, że Państwa dane będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa (instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz wszystkim instytucjom i pomiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji). Państwa dane przekazujemy również w niezbędnym zakresie pracownikom i współpracownikom Port Service, podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności tj. jednostkom badawczym, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych, tylko gdy Komisja Europejska stwierdzi, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor w państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony lub gdy zastosowane będą inne odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia, w szczególności standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

Port Service informuje, że korzysta z usług Google LLC (adres siedziby: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA), który stosuje klauzule umowne zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej.

Informacja o profilowaniu danych

Port Service nie dokonuje wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Okres przechowywania Państwa danych

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej:

 • w zakresie działań podjętych na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – przez czas trwania tych działań, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;
 • w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Port Service dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków prawnych, a po tym okresie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • w zakresie realizacji uzasadnionych interesów Port Service, dane będą przetwarzane nie krócej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z ww. umową;
 • w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego; po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Państwa prawa dotyczące danych osobowych

W każdym momencie mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii swoich danych,

  2. żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

  3. przenoszenia danych,

  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Port Service lub przez stronę trzecią); mimo wniesienia sprzeciwu, Port Service będzie jednak nadal mógł przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego,

  6. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli została udzielona) w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego
  zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.