Tabela nr. 1

Rodzaje odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do odbioru, transportu i odzysku i/lub unieszkodliwiania przez Port Service sp. z o.o. w Gdańsku

Kod Rodzaj odpadów niebezpiecznych
01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
03 01 04* Trociny, wiórki ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
03 02 01* Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych
03 02 02* Środki do konserwacji i impregnacji drewna zwierające związki chlorowcoorganiczne
03 02 03* Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
03 02 04* Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
03 02 05* Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
04 02 14* Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
04 02 16* Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
04 02 19* Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
05 01 02* Osady z odsalania
05 01 03* Osady z dna zbiorników
05 01 04* Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
05 01 05* Wycieki ropy naftowej
05 01 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
05 01 07* Kwaśne smoły
05 01 08* Inne smoły
05 01 09* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
05 01 12* Ropa naftowa zawierająca kwasy
05 01 15* Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. iły, gliny)
05 06 01* Kwaśne smoły
05 06 03* Inne smoły
05 06 80* Odpady ciekłe zawierające fenole
06 04 04* Odpady zawierające rtęć
06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie
06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
06 06 02* Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
06 07 02* Węgiel aktywny z produkcji chloru
06 10 02* Odpady zawierające substancje niebezpieczne
06 13 01* Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
06 13 05* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 01 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 02 14* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony
07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 03 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 03 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 03 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 04 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 04 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 04 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 04 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 04 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 04 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 04 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
07 04 80* Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
07 05 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 05 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 05 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
07 05 80* Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 06 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 07 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 07 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 07 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 19* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 21* Zmywacz farb i lakierów
08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
08 03 19* Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 11* Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 13* Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 17* Olej żywiczny
08 05 01* Odpady izocyjanianów
09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
09 01 04* Roztwory utrwalaczy
09 01 05* Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających
09 01 06* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
09 01 13* Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06
09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne
10 01 20* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 01 22* Uwodnione szlamy z oczyszczania kotłów zawierające substancje niebezpieczne
10 02 11* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 03 17* Odpady zawierające smołę z produkcji anod
10 03 27* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 04 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 05 08* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 06 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 07 07* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 08 12* Odpady zawierające smołę z produkcji anod
10 08 19* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 11 19* Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania
11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 11* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
11 01 15* Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
11 01 16* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
11 01 98* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
11 02 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
11 05 03* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
11 05 04* Zużyty topnik
12 01 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców
12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali
12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze
12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z gładzenia, szlifowania i pokrywania)
12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 03 01* Wodne ciecze myjące
12 03 02* Odpady z odtłuszczania parą
13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 05* Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne
13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
13 01 13* Inne oleje hydrauliczne
13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowocoorganiczne
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowocoorganicznych
13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowoorganiczne
13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowoorganicznych
13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako nośniki ciepła i elektroizolatory łatwo ulegające biodegradacji
13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
13 04 01* Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
13 04 02* Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich
13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
13 05 03* Szlamy z kolektorów
13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach
13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy
13 07 02* Benzyna
13 07 03* Inne paliwa (wyłącznie z mieszaninami)
13 08 01* Szlamy lub emulsje z odsalania
13 08 02* Inne emulsje
13 08 99* Inne niewymienione odpady
14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 04* Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
14 06 05* Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
16 01 07* Filtry olejowe
16 01 13* Płyny hamulcowe
16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,16 01 13 i 16 01 14
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
16 08 07* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
16 10 03* Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 03 01* Asfalt zawierający smołę
17 03 03* Smoła i produkty smołowe
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne.
17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemnik na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o którym wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady) z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o którym wiadomo lub co do którego istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
19 01 10* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 17* Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 02 04* Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych.
19 02 05* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji
19 02 08* Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
19 02 09* Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
19 02 11* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
19 08 06* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 08 07* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 08 08* Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
19 08 11* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
19 10 05* Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
19 11 01* Zużyte filtry iłowe
19 11 02* Kwaśne smoły
19 11 03* Uwodnione odpady ciekłe
19 11 04* Alkaiczne odpady z oczyszczania paliw
19 11 05* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 13 01* Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 13 03* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne.
19 13 05* Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
19 13 07* Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 17* Odczynniki fotograficzne
20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

Tabela nr 2

Rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne przeznaczonych do odbioru, transportu i odzysku i/lub unieszkodliwienia przez Port Service Sp. z o.o. w Gdańsku

Kod Rodzaj odpadów niebezpiecznych
01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
01 05 99 Inne niewymienione odpady
02 01 01 Odpady z mycia i czyszczenia
02 01 03 Odpadowa masa roślinna
02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych
02 01 99 Inne niewymienione odpady
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowania surowców
02 02 03 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 99 Inne niewymienione odpady
02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
02 03 02 Odpady konserwantów
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 03 82 Odpady tytoniowe
02 03 99 Inne niewymienione odpady
02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków
02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 04 80 Wysłodki
02 04 99 Inne niewymienione odpady
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 99 Inne niewymienione odpady
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 06 02 Odpady konserwantów
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 06 99 Inne niewymienione odpady
02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów
02 07 03 Odpady z procesów chemicznych
02 07 04 Surowce i produktu nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
02 07 99 Inne niewymienione odpady
03 01 01 Odpady kory i korka
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
03 01 99 Inne niewymienione odpady
03 02 99 Inne niewymienione odpady
03 03 01 Odpady z kory i drewna
03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
03 03 80 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia
03 03 99 Inne niewymienione odpady
04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
04 01 02 Odpady z wapnienia
04 01 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom
04 01 05 Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu
04 01 06 Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 07 Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania
04 01 99 Inne niewymienione odpady
04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
04 02 99 Inne niewymienione odpady
05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
05 01 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej
05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych
05 01 16 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
05 01 17 Bitum
05 01 99 Inne niewymienione odpady
05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych
05 06 99 Inne niewymienione odpady
05 07 02 Odpady zawierające siarkę
05 07 99 Inne niewymienione odpady
06 01 99 Inne niewymienione odpady
06 02 99 Inne niewymienione odpady
06 03 99 Inne niewymienione odpady
06 04 99 Inne niewymienione odpady
06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
06 06 03 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
06 06 99 Inne niewymienione odpady
06 07 99 Inne niewymienione odpady
06 08 99 Inne niewymienione odpady
06 09 99 Inne niewymienione odpady
06 10 99 Inne niewymienione odpady
06 11 99 Inne niewymienione odpady
06 13 03 Czysta sadza
06 13 99 Inne niewymienione odpady
07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
07 01 99 Inne niewymienione odpady
07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
07 02 99 Inne niewymienione odpady
07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
07 03 99 Inne niewymienione odpady
07 04 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
07 04 99 Inne niewymienione odpady
07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
07 05 99 Inne niewymienione odpady
07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju
07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek
07 06 99 Inne niewymienione odpady
07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
07 07 99 Inne niewymienione odpady
08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
08 01 99 Inne niewymienione odpady
08 02 01 Odpady proszków powlekających
08 02 99 Inne niewymienione odpady
08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
08 03 99 Inne niewymienione odpady
08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
08 04 99 Inne niewymienione odpady
09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
09 01 99 Inne niewymienione odpady
10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
10 01 25 Osady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
10 01 99 Inne niewymienione odpady
10 02 12 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
10 02 99 Inne niewymienione odpady
10 03 18 Odpady zwierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27
10 03 99 Inne niewymienione odpady
10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
10 04 99 Inne niewymienione odpady
10 05 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
10 05 99 Inne niewymienione odpady
10 06 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
10 06 99 Inne niewymienione odpady
10 07 08 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
10 07 99 Inne niewymienione odpady
10 08 13 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
10 08 14 Odpadowe anody
10 08 20 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
10 08 99 Inne niewymienione odpady
10 09 99 Inne niewymienione odpady
10 10 99 Inne niewymienione odpady
10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
10 11 99 Inne niewymienione odpady
10 13 99 Inne niewymienione odpady
10 80 99 Inne niewymienione odpady
11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
11 01 99 Inne niewymienione odpady
11 02 03 Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
11 02 99 Inne niewymienione odpady
11 05 99 Inne niewymienione odpady
12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
12 01 99 Inne niewymienione odpady
13 08 80 Zaolejone odpady stałe ze statków
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 01 03 Zużyte opony
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 22 Inne nie wymienione elementy
16 01 99 Inne niewymienione odpady
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
16 07 99 Inne niewymienione odpady
16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 01 Drewno
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 11
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 05
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07
19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
19 01 99 Inne niewymienione odpady
19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
19 02 99 Inne niewymienione odpady
19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
19 05 99 Inne niewymienione odpady
19 06 99 Inne niewymienione odpady
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartość piaskowników
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
19 08 99 Inne niewymienione odpady
19 09 01 Odpady ze wstępnej filtracji i skratki
19 09 02 Osady z klarowania wody
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny
19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 09 99 Inne niewymienione odpady
19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
19 11 99 Inne niewymienione odpady
19 12 01 Papier i tektura
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08 Tekstylia
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
19 13 08 Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07
19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
20 01 01 Papier i tektura
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Click edit button to change this text.

Получение опасных и других, чем опасные отходов – Разрешения

Фирма Port Service Осуществляет деятельность на основании полученного интегрированного разрешения, выданного Поморским Воеводой, которое разрешает эксплуатировать системы для переработки отходов и осуществления деятельности в области получения, транспортировки, рекуперации и/или обезвреживания опасных и других чем опасные отходов.Специализированное оборудование, квалифицированный и опытный персонал обеспечивают реализацию услуг с соблюдением стандартов безопасности и качества.
Ниже представляем перечень:
1. Интегрированное разрешение, выданной Поморским воеводой с изменениями.
2. Каталог отходов, допущенных к переработке.

15 июля 2005 – интегрированное разрешение

6 ноября 2008 – изменение интегрированного разрешения

9 февраля 2009 – изменение интегрированного разрешения

13 февраля 2009 – изменение интегрированного разрешения

3 ноября 2009 – изменение интегрированного разрешения

13 мая 2010 – изменение интегрированного разрешения

7 июля 2010 – изменение интегрированного разрешения

3 августа 2011 – изменение интегрированного разрешения

3 февраля 2012 – изменение интегрированного разрешения

Медицинские отходы – разрешения

26 сентября 2007 – изменение интегрированного разрешения

ISO 9001:2008

22 апреля 2012 до 22 апреля 2015

скачать

ISO 9001:2008

KOD

КАТАЛОГ ОТХОДОВ, ДОПУЩЕННЫХ К УПРАВЛЕНИЮ КОМПАНИЕЙ PORT SERVICE
01 01 02 Отходы при добыче нерудных полезных ископаемых
01 05 04 Буровые растворы и бурильных отходы из скважин пресной воды
01 05 05* Буровые растворы и бурильные отходы, содержание нефть
01 05 06* Буровые растворы и бурильные отходы, содержание опасные вещества
01 05 07 Буровые растворы, содержащие барит и другие отходы, неуказанные в 01 05 05 и 01 05 06
01 05 08 Буровые растворы, содержащие хлориды и другие отходы, неуказанные в 01 05 05 и 01 05 06
01 05 99 Другие, неуказанные отходы
02 01 01 Отходы при мытье и чистке
02 01 03 Отходы из растительной массы
02 01 04 Отходы пластмасс (за исключением упаковок)
02 01 07 Отходы лесного хозяйства
02 01 08* Отходы агрохимических препаратов, содержащие опасные вещества, в том числе средства защиты растений I и II класса токсичности (очень токсичные и токсичные)
02 01 09 Отходы агрохимических препаратов другие, чем указанные в 02 01 08
02 01 10 Металлические отходы
02 01 83 Отходы гидропоники
02 01 99 Другие, неуказанные отходы
02 02 01 Отходы мойки и подготовки сырья
02 02 03 Сырье и продукты, непригодные для употребления и переработки
02 02 04 Осадки заводских очистных станций
02 02 99 Другие, неуказанные отходы
02 03 01 Шламы при мытье, очистке, приемки, центрифугирования и отделения сырья
02 03 02 Отходы консервантов
02 03 03 Экстракционные отходы
02 03 04 Сырье и продукты, непригодные для употребления и переработки
02 03 05 Осадки заводских очистных станций
02 03 80 Выжимки, осадки и другие отходы переработки растительных продуктов (за исключением 02 03 81)
02 03 81 Отходы производства растительных кормов
02 03 82 Табачные отходы
02 03 99 Другие, неуказанные отходы
02 04 01 Осадки очистки и мойки свеклы
02 04 03 Осадки заводских очистных станций
02 04 80 Высоложенная стружка
02 04 99 Другие, неуказанные отходы
02 05 01 Сырье и продукты, непригодные для употребления и переработки
02 05 02 Осадки заводских очистных станций
02 05 99 Другие, неуказанные отходы
02 06 01 Сырье и продукты, непригодные для употребления и переработки
02 06 02 Отходы консервантов
02 06 03 Осадки заводских очистных станций
02 06 80 Непригодные для использования пищевые жиры
02 06 99 Другие, неуказанные отходы
02 07 01 Отходы мойки, очистки и механического измельчения сырья
02 07 02 Отходы дистилляции спирта
02 07 03 Отходы химических процессов
02 07 04 Сырье и продукты, непригодные для употребления и переработки
02 07 05 Осадки заводских очистных станций
02 07 80 Выжимки, осадки сусла и после брожения, барда
02 07 99 Другие, неуказанные отходы
03 01 01 Отходы коры и пробки
03 01 04 Опилки, стружка, обрезки, древесина, древесностружечная плита и фанера, содержащие опасные вещества
03 01 05 Опилки, стружка, обрезки, древесина, древесностружечная плита и фанера, другие, чем указанные в 03 01 04
03 01 80* Отходы химической переработки древесины, содержащие опасные вещества
03 01 81 Отходы химической переработки древесины другие, чем указанные в 03 01 80
03 01 82 Осадки заводских очистных станций
03 01 99 Другие, неуказанные отходы
03 02 01* Средства для консервации и пропитки древесины, не содержащие галогенорганических соединений,
03 02 02* Средства для консервации и пропитки древесины, содержащие галогенорганические соединения,
03 02 03* Металлоорганические средства для консервации и пропитки древесины
03 02 04* Неорганические средства для консервации и пропитки древесины
03 02 05* Другие средства для консервации и пропитки древесины, содержащие опасные вещества
03 02 99 Другие, неуказанные отходы
03 03 01 Отходы коры и древесины
03 03 05 Шламы отбеливания макулатуры
03 03 07 Механически отделенные отбросы переработки макулатуры и картона
03 03 10 Отходы волокна, шламы волокон, заполнителей и оболочек, происходящие из механического отделения
03 03 11 Осадки заводских очистных станций другие, чем указанные в 03 03 10
03 03 80 Шламы процессов отбеливания гипохлоритом или хлором
03 03 81 Шламы других процессов отбеливания
03 03 99 Другие, неуказанные отходы
03 11 11 Осадки заводских очистных станций другие, чем указанные в 03 03 10
04 01 01 Отходы мездрения (обдирки и спилки кальциевые)
04 01 02 Отходы золения
04 01 03* Отходы обезжиривания, содержащие растворители (без жидкой фазы)
04 01 04 Дубильный сок, содержащий хром
04 01 05 Дубильный сок, не содержащий хрома
04 01 06 Осадки, содержащие хром, в особенности из заводских очистных станций
04 01 07 Осадки, не содержащие хрома, в особенности из заводских очистных станций
04 01 08 Отходы продубленной кожи, содержащие хром (стружка, обрезки, пыль от шлифования кожи)
04 01 09 Отходы полировки и отделки
04 01 99 Другие, неуказанные отходы
04 02 09 Отходы сложных материалов (например, пропитанные ткани, эластомеры, пластомеры)
04 02 10 Органические вещества из натуральных продуктов (например, жиры, воски)
04 02 14* Отходы отделки, содержащие органические растворители
04 02 15 Отходы отделки другие, чем указанные в 04 02 14
04 02 16* Красители и пигменты, содержащие опасные вещества
04 02 17 Красители и пигменты другие, чем указанные в 04 02 16
04 02 19* Отходы из заводских очистных станций, содержащие опасные вещества
04 02 20 Отходы из заводских очистных станций другие, чем указанные в 04 02 19
04 02 21 Отходы из необработанных текстильных волокон
04 02 22 Отходы из обработанных текстильных волокон
04 02 80 Отходы из мокрой обработки текстильных изделий
04 02 99 Другие, неуказанные отходы
05 01 02* Осадки опреснения
05 01 03* Осадки с дна резервуаров
05 01 04* Кислы шламы процессов алкилирования
05 01 05* Утечки нефти
05 01 06* Масляные осадки консервации систем или устройств.
05 01 07* Кислые смолы
05 01 08* Другие смолы
05 01 09* Осадки заводских очистных станций, содержащие опасные вещества
05 01 10 Осадки заводских очистных станций другие, чем указанные в 05 01 09
05 01 11* Отходы из щелочной очистки топлива
05 01 12* Нефть, содержащая кислоты
05 01 13 Осадки очистки котельной воды
05 01 14 Отходы охлаждающих колонок
05 01 15* Использованные натуральные фильтрационные материалы (например, ил, глина)
05 01 16 Отходы, содержащие серу после сероудаления из нефти
05 01 17 Битум
05 01 99 Другие, неуказанные отходы
05 06 01* Кислые смолы
05 06 03* Другие смолы
05 06 04 Отходы охлаждающих колонок
05 06 80* Жидкие отходы, содержащие фенолы
05 06 99 Другие, неуказанные отходы
05 07 02 Отходы, содержащие серу
05 07 99 Другие, неуказанные отходы
06 01 99 Другие, неуказанные отходы
06 02 99 Другие, неуказанные отходы
06 03 99 Другие, неуказанные отходы
06 04 04* Отходы, содержащие ртуть
06 04 05* Отходы, содержащие другие тяжелые металлы
06 04 99 Другие, неуказанные отходы
06 05 02* Осадки заводских очистных станций, содержащие опасные вещества
06 05 03 Осадки заводских очистных станций другие, чем указанные в 06 05 02
06 06 02* Отходы, содержащие опасные сульфиды
06 06 03 Отходы, содержащие сульфиды, другие, чем указанные в 06 06 02
06 06 99 Другие, неуказанные отходы
06 07 02* Активный уголь при производстве хлора
06 07 99 Другие, неуказанные отходы
06 08 99 Другие, неуказанные отходы
06 09 99 Другие, неуказанные отходы
06 10 02* Отходы, содержащие опасные вещества
06 10 99 Другие, неуказанные отходы
06 11 99 Другие, неуказанные отходы
06 13 01* Неорганические средства защиты растений (например, пестициды), средства для консервации древесины и другие биоциды
06 13 02* Использованный активный уголь (за исключением 06 07 02)
06 13 03 Чистая сажа
06 13 05* Сажа, содержащая или загрязненная опасными веществами
06 13 99 Другие, неуказанные отходы
07 01 01* Моечная вода и маточный щёлок
07 01 03* Растворители галогенорганические соединения, растворы промывания и маточные жидкости
07 01 04* Другие органические растворители, растворы промывания и маточные жидкости
07 01 07* Остатки после дистилляции и реакционных процессов, содержащие соединения галогена
07 01 08* Другие остатки после дистилляции и реакционных процессов
07 01 09* Использованные сорбенты и осадки после фильтрации, содержащие соединения галогена
07 01 10* Другие использованные сорбенты и осадки после фильтрации
07 01 11 Осадки заводских очистных станций, содержащие опасные вещества
07 01 12 Осадки с заводских очистных станций другие, чем указанные в 07 01 11
07 01 80 Карбидная известь, не содержащая опасных веществ (другая, чем указанная в 07 01 08)
07 01 99 Другие, неуказанные отходы
07 02 01 Моечная вода и маточный щёлок
07 02 03 Растворители галогенорганические соединения, растворы промывания и маточные жидкости
07 02 04 Другие органические растворители, растворы промывания и маточные жидкости
07 02 07 Остатки после дистилляции и реакционных процессов, содержащие соединения галогена
07 02 08 Другие остатки после дистилляции и реакционных процессов
07 02 09 Использованные сорбенты и осадки после фильтрации, содержащие соединения галогена
07 02 10 Другие использованные сорбенты и осадки после фильтрации
07 02 11 Осадки заводских очистных станций, содержащие опасные вещества
07 02 12 Осадки с заводских очистных станций другие, чем указанные в 07 02 11
07 02 13 Отходы пластмасс
07 02 14 Отходы добавок, содержащие опасные вещества (например, пластификаторы, стабилизаторы)
07 02 15 Отходы добавок другие, чем указанные в 07 02 14
07 02 16 Отходы, содержащие опасные силиконы
07 02 17 Отходы, содержащие силиконы, другие, чем указанные в 07 02 16
07 02 80 отходы из резиновой промышленности и производства резины
07 02 99 Другие, неуказанные отходы
07 03 01 Моечная вода и маточный щёлок
07 03 03 Растворители галогенорганические соединения, растворы промывания и маточные жидкости
07 03 04 Другие органические растворители, растворы промывания и маточные жидкости
07 03 07 Остатки после дистилляции и реакционных процессов, содержащие соединения галогена
07 03 08 Другие остатки после дистилляции и реакционных процессов
07 03 09 Использованные сорбенты и осадки после фильтрации, содержащие соединения галогена
07 03 10 Другие использованные сорбенты и осадки после фильтрации
07 03 11 Осадки заводских очистных станций, содержащие опасные вещества
07 03 12 Осадки с заводских очистных станций другие, чем указанные в 07 03 11
07 03 99 Другие, неуказанные отходы
07 04 01 Моечная вода и маточный щёлок
07 04 03 Растворители галогенорганические соединения, растворы промывания и маточные жидкости
07 04 04 Другие органические растворители, растворы промывания и маточные жидкости
07 04 07 Остатки после дистилляции и реакционных процессов, содержащие соединения галогена
07 04 08 Другие остатки после дистилляции и реакционных процессов
07 04 09 Использованные сорбенты и осадки после фильтрации, содержащие соединения галогена
07 04 10 Другие использованные сорбенты и осадки после фильтрации
07 04 11 Осадки заводских очистных станций, содержащие опасные вещества
07 04 12 Осадки с заводских очистных станций другие, чем указанные в 07 04 11
07 04 13 Твердые отходы, содержащие опасные вещества
07 04 80* Просроченные средства защиты растений I и II класса токсичности (очень токсичные и токсичные)
07 04 81 Просроченные средства защиты растений другие, чем указанные в 07 04 80
07 04 99 Другие, неуказанные отходы
07 05 01* Моечная вода и маточный щёлок
07 05 03* Растворители галогенорганические соединения, растворы промывания и маточные жидкости
07 05 04* Другие органические растворители, растворы промывания и маточные жидкости
07 05 07* Остатки после дистилляции и реакционных процессов, содержащие соединения галогена
07 05 08* Другие остатки после дистилляции и реакционных процессов
07 05 09* Использованные сорбенты и осадки после фильтрации, содержащие соединения галогена
07 05 10* Другие использованные сорбенты и осадки после фильтрации
07 05 11* Осадки заводских очистных станций, содержащие опасные вещества
07 05 12 Осадки с заводских очистных станций другие, чем указанные в 07 05 11
07 05 13* Твердые отходы, содержащие опасные вещества
07 05 14 Твердые отходы другие, чем указанные в 07 05 13
07 05 80* Жидкие отходы, содержащие опасные вещества
07 05 81 Жидкие отходы другие, чем указанные в 07 05 80
07 05 99 Другие, неуказанные отходы
07 06 01* Моечная вода и маточный щёлок
07 06 03* Растворители галогенорганические соединения, растворы промывания и маточные жидкости
07 06 04* Другие органические растворители, растворы промывания и маточные жидкости
07 06 07* Остатки после дистилляции и реакционных процессов, содержащие соединения галогена
07 06 08* Другие остатки после дистилляции и реакционных процессов
07 06 09* Использованные сорбенты и осадки после фильтрации, содержащие соединения галогена
07 06 10* Другие использованные сорбенты и осадки после фильтрации
07 06 11* Осадки заводских очистных станций, содержащие опасные вещества
07 06 12 Осадки с заводских очистных станций другие, чем указанные в 07 06 11
07 06 80 Отбеливающая глина рафинация масел
07 06 81 Возвраты косметики и образцов
07 06 99 Другие, неуказанные отходы
07 07 01* Моечная вода и маточный щёлок
07 07 03* Растворители с галогенорганическими соединениями, растворы промывания и маточные жидкости
07 07 04* Другие органические растворители, растворы промывания и маточные жидкости
07 07 07* Остатки после дистилляции и реакционных процессов, содержащие соединения галогена
07 07 08* Другие остатки после дистилляции и реакционных процессов
07 07 09* Использованные сорбенты и осадки после фильтрации, содержащие соединения галогена
07 07 10* Другие использованные сорбенты и осадки после фильтрации
07 07 11* Осадки заводских очистных станций, содержащие опасные вещества
07 07 12 Осадки с заводских очистных станций другие, чем указанные в 07 07 11
07 07 99 Другие, неуказанные отходы
08 01 11* Отходы красок и лаков, содержащих органические растворители или другие опасные вещества
08 01 12 Отходы красок и лаков другие, чем указанные в 08 01 11
08 01 13* Шламы от удаления красок и лаков, содержащих органические растворители или другие опасные вещества
08 01 14 Шламы удаления красок и лаков другие, чем указанные в 08 01 13
08 01 15* Шламы водные, содержащие краски и лаки, содержащих органические растворители или другие опасные вещества
08 01 16 Шламы водные, содержащие краски и лаки другие, чем указанные в 08 01 15
08 01 17* Отходы от удаления красок и лаков, содержащих органические растворители или другие опасные вещества
08 01 18 Отхода удаления красок и лаков другие, чем указанные в 08 01 17
08 01 19* Водные суспензии красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества
08 01 20 Водные суспензии красок или лаков другие, чем указанные в 08 01 19
08 01 21* Смыватель красок и лаков
08 01 99 Другие, неуказанные отходы
08 02 01 Отходы покрывающих порошков
08 02 99 Другие, неуказанные отходы
08 03 07 Водные шламы, содержащие типографические краски
08 03 08 Жидкие отходы, содержащие типографические краски
08 03 12* Отходы типографических красок, содержащие опасные вещества
08 03 13 Отходы типографических красок другие, чем указанные в 08 03 12
08 03 14* Шламы типографических красок, содержащие опасные вещества
08 03 15 Шламы типографических красок другие, чем указанные в 08 03 14
08 03 17* Отходы типографических тонеров, содержащие опасные вещества
08 03 18 Отходы типографических тонеров, другие, чем указанные в 08 03 17
08 03 19* Диспергированное масло, содержащее опасные вещества
08 03 80 Диспергированное масло, другое, чем указанное в 08 03 19
08 03 99 Другие, неуказанные отходы
08 04 09* Отходы клеев и набивочных материалов, содержащие органические растворители или другие опасные вещества
08 04 10 Отходы клеев и набивочных материалов, другие, чем указанные в 08 04 09
08 04 11* Осадки клеев и набивочных материалов, содержащие органические растворители или другие опасные вещества
08 04 12 Осадки клеев и набивочных материалов, другие, чем указанные в 08 04 11
08 04 13* Гидратированные шламы клеев и набивочных материалов, содержащие растворители
08 04 14 Гидратированные шламы клеев или набивочных материалов, другие, чем указанные в 08 04 13
08 04 15* Жидкие отходы клеев или набивочных материалов, содержащие органические растворители или другие опасные вещества
08 04 16 Жидкие отходы клеев или набивочных материалов, другие, чем указанные в 08 04 15
08 04 17* Смоляное масло
08 04 99 Другие, неуказанные отходы
08 05 01* Отходы изоцианатов
09 01 03* Растворы проявителей, основанных на растворителях
09 01 04* Растворы закрепителей
09 01 05* Растворы отбеливателей и отбеливающе-фиксирующих ванн
09 01 06* Осадки из заводских очистных станций, содержащие серебро
09 01 07 Пленки и фотографическая бумага, содержащие серебро и соединения серебра
09 01 08 Пленки и фотографическая бумага, не содержащие серебра
09 01 10 Фотоаппараты одноразовые без батареек
09 01 11* Фотоаппараты одноразовые, содержащие батарейки, указанные в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03
09 01 12 Фотоаппараты одноразовые, содержащие батарейки, другие, чем указанные в 09 01 11
09 01 13* Жидкие отходы из заводской регенерации серебра другие, чем указанные в 09 01 06
09 01 80* Просроченные фотографические реагенты
09 01 99 Другие, неуказанные отходы
10 01 20* Осадки из заводских очистных станций, содержащие опасные вещества
10 01 21 Осадки заводских очистных станций другие, чем указанные в 10 01 20
10 01 22* Гидратированные шламы очистки котлов, содержащие опасные вещества
10 01 23 Гидратированные шламы очистки котлов, другие, чем указанные в 10 01 22
10 01 25 Осадки хранения и подготовки топлива для электростанций на уголь
10 01 26 Отходы подготовки охлаждающей воды
10 01 99 Другие, неуказанные отходы
1002 11* Отходы подготовки охлаждающей воды, содержащие масла
10 02 12 Отходы очистки охлаждающей воды другие, чем указанные в 10 02 11
10 02 99 Другие, неуказанные отходы
10 03 17* Отходы, содержащие смолу при производстве анодов
10 03 18 Отходы, содержащие уголь при производстве анодов, другие, чем указанные в 10 03 17
10 03 27* Отходы подготовки охлаждающей воды, содержащие масла
10 03 28 Отходы очистки охлаждающей воды другие, чем указанные в 10 03 27
10 03 99 Другие, неуказанные отходы
10 04 09* Отходы подготовки охлаждающей воды, содержащие масла
10 04 10 Отходы очистки охлаждающей воды другие, чем указанные в 10 04 09
10 04 99 Другие, неуказанные отходы
10 05 08* Отходы подготовки охлаждающей воды, содержащие масла
10 05 09 Отходы очистки охлаждающей воды другие, чем указанные в 10 05 08
10 05 99 Другие, неуказанные отходы
10 06 09* Отходы подготовки охлаждающей воды, содержащие масла
10 06 10 Отходы очистки охлаждающей воды другие, чем указанные в 10 06 09
10 06 99 Другие, неуказанные отходы
10 07 07* Отходы подготовки охлаждающей воды, содержащие масла
10 07 08 Отходы очистки охлаждающей воды другие, чем указанные в 10 07 07
10 07 99 Другие, неуказанные отходы
10 08 12* Отходы, содержащие смолу при производстве анодов
10 08 13 Отходы, содержащие уголь при производстве анодов, другие, чем указанные в 10 08 12
10 08 14 Отходы анодов
10 08 19* Отходы подготовки охлаждающей воды, содержащие масла
10 08 20 Отходы очистки охлаждающей воды другие, чем указанные в 10 08 19
10 08 99 Другие, неуказанные отходы
10 09 99 Другие, неуказанные отходы
10 10 99 Другие, неуказанные отходы
10 11 19* Твердые отходы из заводских очистных станций, содержащие опасные вещества
10 11 20 Твердые отходы заводских очистных станций другие, чем указанные в 10 11 19
10 11 99 Другие, неуказанные отходы
10 13 99 Другие, неуказанные отходы
10 80 99 Другие, неуказанные отходы
11 01 08* Осадки и шламы фосфорной обработки
11 01 09* Шламы и осадки после фильтрации, содержащие опасные вещества
11 01 10 Шламы и осадки после фильтрации, другие, чем указанные в 11 01 09
11 01 11* Моечная вода, содержащая опасные вещества
11 01 12 Моечная вода, другая, чем указанная в 11 01 11
11 01 13* Отходы обезжиривания, содержащие опасные вещества
11 01 14 Отходы обезжиривания другие, чем указанные в 11 01 13
11 01 15* Оттеки и шламы из мембранных систем или систем ионного обмена, содержащие опасные вещества
11 01 16* Насыщенные или использованные ионообменные смолы
11 01 98* Другие, неуказанные отходы, содержащие опасные вещества
11 01 99 Другие, неуказанные отходы
11 02 03 Отходы производств анодов для процессов электролиза
11 02 07* Другие отходы, содержащие опасные вещества
11 02 99 Другие, неуказанные отходы
11 05 03* Твердые отходы очистки отработавших газов
11 05 04* Использованный флюс
11 05 99 Другие, неуказанные отходы
12 01 05 Отходы точения и зачистки пластмасс
12 01 06* Отходы минеральных масел при обработке металлов, содержащие галогены (за исключением эмульсий и растворов)
12 01 07* Отходы минеральных масел при обработке металлов, не содержащие галогенов (за исключением эмульсий и растворов)
12 01 08* Отходы эмульсий и масляных растворов при обработке металлов, содержащие галогены
12 01 09* Отходы эмульсий и растворов при обработке металлов, не содержащие галогенов
12 01 10* Синтетичные масла при обработке металлов
12 01 12* Использованные воски и жиры
12 01 14* Шламы при обработке металлов, содержащие опасные вещества
12 01 15 Шламы при обработке металлов другие, чем указанные в 12 01 14
12 01 16* Отходы после шлифования, содержащие опасные вещества
1201 17 Отходы после шлифования, другие, чем указанные в 12 01 16
12 01 18* Шламы при обработке металлов, содержащие масла (например, шламы при хонинговании, шлифовании и покрытии)
12 01 19* Масла при обработке металлов, легко подвергающиеся биодеградации
12 01 20* Использованные шлифовальные материалы, содержащие опасные вещества
12 01 99 Другие, неуказанные отходы
12 03 01* Водные моющие жидкости
12 03 02* Отходы с обезжиренным паром
13 01 04* Масляные эмульсии, содержащие галогенорганические соединения
13 01 05* Масляные эмульсии, не содержащие галогенорганических соединений
13 01 09* Минеральные гидравлические масла, содержащие галогенорганические соединения
13 01 10* Минеральные гидравлические масла, не содержащие галогенорганических соединений
1301 11* Синтетические гидравлические масла
1301 12* Гидравлические масла, легко подвергающиеся биодеградации
13 01 13* Другие гидравлические масла
13 02 04* Минеральные двигательные, передаточные и смазочные масла, содержащие органические соединения галогена
13 02 05* Минеральные двигательные, передаточные и смазочные масла, не содержащие органических соединений галогена
13 02 06* Синтетические двигательные, передаточные и смазочные масла
13 02 07* Двигательные, передаточные и смазочные масла, легко подлежащие биодеградации
13 02 08* Другие двигательные, передаточные и смазочные масла
13 03 06* Минеральные масла и жидкости, применяемые в качестве электроизоляторов и теплоносителей, содержащие органические соединения галогена
13 03 07* Минеральные масла и жидкости, применяемые в качестве электроизоляторов и теплоносителей, не содержащие органических соединений галогена
13 03 08* Синтетические масла и жидкости, применяемые в качестве электроизоляторов и теплоносители другие, чем указанные в 13 03 01
13 03 09* Масла и жидкости, применяемые в качестве теплоносителей и электроизоляторов, легко подлежащие биодеградации
13 03 10* Другие масла и жидкости, применяемые в качестве электроизоляторов и теплоносителей
13 04 01* Масла осушительной системы с кораблей плавания по внутренним водам
13 04 02* Масла осушительной системы из портовых набережных
13 04 03* Масла осушительной системы из морских кораблей
13 05 01* Твердые отходы из песколовок и из отвода масла в сепараторах
13 05 02* Шламы от обезвоживания масел в сепараторах
13 05 03* Шлам из коллекторов
13 05 06* Масло от обезвоживания масел в сепараторах
13 05 07* Загрязненная маслом вода от обезвоживания масел в сепараторах
13 05 08* Смесь отходов из песколовок и из отвода масла в сепараторах
13 07 01* Топливное масло и дизельное топливо
13 07 02* Бензин
13 07 03* Другие виды топлива (включая смеси)
13 08 01* Шламы или эмульсии после опреснения
13 08 02* Другие эмульсии
13 08 80 Загрязненные маслом твердые отходы из кораблей
13 08 99* Другие, неуказанные отходы
14 06 02* Другие галогенорганические растворители и смеси растворителей
14 06 03* Другие растворители и смеси растворителей
14 06 04* Шламы и тверды отходы, содержащие галогенорганические растворители
14 06 05* Шламы и тверды отходы, содержащие другие растворители
15 01 01 Упаковки из бумаги и картона
15 01 02 Упаковки из пластика
15 01 03 Упаковки из древесины
15 01 04 Упаковки из металла
15 01 05 Упаковки из нескольких видов материала
15 01 06 Смешанные упаковочные отходы
15 01 09 Упаковки из текстиля
15 01 10* Упаковки, содержащие остатки опасных веществ или загрязненные ними, за исключением упаковок после средств защиты растений и пестицидов
15 01 11* Упаковки из металлов, содержащие опасные пористые элементы конструкционного укрепления (например, асбест), включая пустые напорные емкости
15 02 02* Сорбирующие вещества, фильтрационные материалы (включая масляные фильтры, невключенные в другие группы), ткани для вытирания (например, ветоши, тряпки) и рабочая одежда, загрязненная опасными веществами (например, PCB) – за исключением загрязненных PCB
15 02 03 Сорбенты, фильтрационные материалы, ткани для вытирания (например, ветоши, тряпки) и рабочая одежда, другие, чем указанные в 15 02 02
16 01 03 Израсходованные шины
16 01 04* Использованные или непригодные для использования транспортные средства
16 01 06 Использованные или непригодные для эксплуатации транспортные средства, не содержащие жидкостей и других опасных элементов
16 01 07* Масляные фильтры
16 01 13* Тормозные жидкости
16 01 14* Жидкости, предотвращающие замерзание, содержащие опасные вещества
16 01 15 Жидкости, предотвращающие замерзание, другие, чем указанные в 16 01 14
16 01 17 Железные металлы
16 01 18 Цветные металлы
16 01 19 Пластик
16 01 19 Пластик
16 01 20 Стекло
16 01 21* Опасные элементы другие, чем указанные в 16 01 07 до 16 01 11,16 01 13 и 16 01 14
16 01 22 Другие, неуказанные элементы
16 01 99 Другие, неуказанные отходы
16 02 13* Израсходованные устройства, содержащие опасные элементы, другие, чем указанные в 16 02 09 до 1602 12
16 02 14 Использованные устройства другие, чем указанные в 16 02 09 до 16 02 13
16 02 15* Опасные элементы или составные компоненты, удаленные из использованных устройств
16 02 16 Элементы, удаленные из использованных устройств, другие, чем указанные в 16 02 15
16 03 03* Неорганические отходы, содержащие опасные вещества
16 03 04 Неорганические отходы, другие, чем указанные в 16 03 03, 16 03 80
16 03 05* Органические отходы, содержащие опасные вещества
16 03 06 Органические отходы, другие, чем указанные в 16 03 05
16 03 80 Просроченные или непригодные к употреблению продукты питания
16 05 06* Лабораторные и аналитические химические вещества (например, химические реагенты), содержащие опасные вещества, включая смести лабораторных и аналитических химических веществ
16 05 07* Использованные неорганические химические вещества, содержащие опасные вещества (например, просроченные химические реагенты)
16 05 08* Использованные органические химические вещества, содержащие опасные вещества (например, просроченные химические реагенты)
16 05 09 Использованные химические вещества, неуказанные в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08
16 06 01* Батареи и аккумуляторы свинцовые
16 06 02* Батареи и аккумуляторы никелево-кадмиевые
16 06 04 Щелочные батареи (за исключением 16 06 03)
16 06 05 Другие батареи и аккумуляторы
16 07 08* Отходы, содержащие нефть или ее продукты
16 07 09* Отходы, содержащие другие опасные вещества
16 07 99 Другие, неуказанные отходы
16 08 01 Использованные катализаторы, содержащие золото, серебро, рений, родий, палладий, иридий или платину (за исключением 16 08 07)
16 08 02* Использованные катализаторы, содержащие опасные переходные металлы или их опасные соединения
16 08 03 Использованные катализаторы, содержащие переходные металлы или их соединения, другие,чем указанные в 16 08 02
16 08 04 Использованные катализаторы, применяемые для каталитического крекинга, используемые в процессе псевдоожижения, за исключением 16 08 07
16 08 05* Использованные катализаторы, содержащие фосфорную кислоту
16 08 06* Использованные жидкости, применяемые в качестве катализаторов
16 08 07* Использованные катализаторы, загрязненные опасными веществами
16 10 01* Гидратированные жидкие отходы, содержащие опасные вещества
16 10 02 Гидратированные жидкие отходы, другие, чем указанные в 16 10 01
16 10 03* Концентрированные гидратированные жидкие отходы (например, концентраты), содержащие опасные вещества
16 10 04 Концентрированные гидратированные жидкие отходы (например, концентраты), например другие, чем указанные в 16 10 03
16 80 01 Магнитные и оптические носители информации
16 81 01* Отходы, обладающие опасными свойствами
16 81 02 Отходы, другие, чем указанные в 16 81 01
16 82 01* Отходы, обладающие опасными свойствами
16 82 02 Отходы, другие, чем указанные в 16 82 01
17 01 01 Отходы бетона и бетонный строительный мусор от разборок и ремонтов
17 01 02 Кирпичный строительный мусор
17 01 03 Другие отходы керамических материалов и элементов оснащения
17 01 06* Смешанные или отделенные отходы из бетона, кирпичных строительных отходов, отходов керамических материалов и элементов оснащения, содержащие опасные вещества
17 01 07 Смешанные отходы из бетона, кирпичных строительных отходов, отходов керамических материалов и элементов оснащения, другие, чем указанные в 17 01 06
17 01 80 Удаленные штукатурка, обои, облицовка и т.п.
17 01 81 Отходы от ремонтов и перестройки дорог
17 01 82 Другие, неуказанные отходы
17 02 01 Древесина
17 02 02 Стекло
17 02 03 Пластик
17 02 04* Отходы древесины, стекла и пластика, содержащие или загрязненные опасными веществами
17 03 01* Асфальт, содержащий смолу
17 03 02 Асфальт другой, чем указанный в 17 03 01
17 03 03* Смола и смоляные продукты
17 03 80 Отходы рубероида
17 04 01 Медь, бронза, латунь
17 04 02 Алюминий
17 04 03 Свинец
17 04 04 Цинк
17 04 05 Железо и сталь
17 04 06 Олово
17 04 07 Смеси металлов
17 04 09* Отходы металлов, загрязненные опасными веществами
17 04 10* Кабеля, содержащие нефть, смолу и другие опасные вещества
17 04 11 Кабеля другие, чем указные в 17 04 11
17 05 03* Почва и земля, в том числе камни, содержащие опасные вещества (например, PCB) – за исключением содержащих PCB
17 05 04 Почва и земля, в том числе камни другие, чем указанные в 17 05 03
17 05 05* Выработка из углубления, содержащая или загрязненная опасными веществами
17 05 06 Выработка из углубления другая, чем указанная в 17 05 05
17 05 07* Щебень (дробленный материал), содержащий опасные вещества
17 05 08 Щебень (дробленный материал) другой, чем указанный в 17 05 07
17 06 01* Изоляционные материалы, содержащие асбест
17 06 03* Другие изоляционные материалы, содержащие опасные вещества
17 06 04 Изоляционные материалы, другие, чем указанные в 17 06 05
17 06 05* Конструкционные материалы, содержащие асбест
17 09 03* Другие отходы со строительства, ремонтов и демонтажа (в том числе смешанные отходы), содержащие опасные вещества
17 09 04 Смешанные отходы со строительства, ремонтов и демонтажа другие, чем указанные в 17 09 01, 17 09 02 и17 09 03
18 01 01 Хирургические и процедурные инструменты и их остатки (за исключением 18 01 03)
18 01 02* Части тела и органы и емкости для крови и консервантов, предназначенных для ее хранения (за исключением 18 01 03)
18 01 03* Другие отходы, которые содержат живые болезнетворные микроорганизмы или их токсины, а также другие формы, способные переносить генетический материал, о котором известно или существуют обоснованные предположения судить, что вызывают заболевания у людей и животных (например, инфицированные подгузники для взрослых, женские подкладки, прокладки) за исключением
18 01 04 Другие отходы, чем указанные в 18 01 03
18 01 06* Химические вещества, в том числе химические реагенты, содержащие опасные вещества
18 01 07 Химические вещества, в том числе химические реагенты, другие, чем указанные в 18 01 06
18 01 08* Цитотоксические и цитостатические лекарства
18 01 09 Другие лекарства, чем указанные в 18 01 08
18 01 82* Остатки пищи пациентов инфекционных отделений
18 02 01 Хирургические и процедурные инструменты и их остатки (за исключением 18 02 02)
18 02 02* Другие отходы, которые содержат живые болезнетворные микроорганизмы или их токсины, а также другие формы, способные переносить генетический материал, о котором известно или существуют обоснованные предположения судить, что вызывают заболевания у людей и животных
18 02 03 Другие отходы, чем указанные в 18 02 02
18 02 05* Химические вещества, в том числе химические реагенты, содержащие опасные вещества
18 02 06 Химические вещества, в том числе химические реагенты, другие, чем указанные в 18 02 05
18 02 07* Цитотоксические и цитостатические лекарства
18 02 08 Другие лекарства, чем указанные в 18 02 07
19 01 02 Металлолом, удаленный из топочной золы
19 01 07* Твердые осадки очистки отработавших газов
19 01 10* Использованный активный уголь из очистки отработавших газов
1901 11* Шла и топочная зола, содержащие опасные вещества
19 01 17* Отходы пиролиза отходов, содержащие опасные вещества
19 01 18 Отходы пиролиза отходов, другие, чем указанные в 19 01 17
19 01 99 Другие, неуказанные отходы
19 02 03 Вступительно смешанные отходы, состоящие исключительно из отходов, другие, чем опасные.
19 02 04* Вступительно смешанные отходы, состоящие исключительно из, по крайней мере, одного вида опасных отходов
19 02 05* Шламы от физико-химической переработки отходов, содержащих опасные вещества
19 02 06 Шламы из физико-химической обработки отходов другое, чем указанное в 19 02 05
19 02 07* Масла и концентраты от отделения
19 02 08* Жидкие горючие отходы, содержащие опасные вещества
19 02 09* Твердые горючие отходы, содержащие опасные вещества
19 02 10 Горючие отходы, другие, чем указанные в 19 02 08 или 19 02 09
19 02 11* Другие отходы, содержащие опасные вещества
19 02 99 Другие, неуказанные отходы
19 04 02* Летучие золы и другие отходы от очистки отработавших газов
19 05 01 Некомпостированные фракции коммунальных и похожих отходов
19 05 02 Некомпостированные фракции отходов животного и растительного происхождения
19 05 99 Другие, неуказанные отходы
19 06 99 Другие, неуказанные отходы
19 08 01 Осадок с решётки
19 08 02 Содержимое песколовок
19 08 05 Стабилизированные коммунальные сточные осадки
19 08 06* Насыщенные или использованные ионообменные смолы
19 08 07* Растворы и шламы при регенерации ионирующих обменников
19 08 08* Отходы мембранных систем, содержащих тяжелые металлы
19 08 09 Жиры и смеси масел при отделении масло/вода, содержащие исключительно съедобные масла и жиры
19 08 10* Жиры и смеси масел от сепарации масло/вода другие, чем указанные в 19 08 09
1908 11* Шламы, содержащие опасные вещества биологической очистки промышленных стоков
19 08 12 Шламы биологической очистки промышленных стоков других, чем указанные в 19 08 11
19 08 13* Шламы, содержащие опасные вещества другой, чем биологической очистки промышленных стоков
19 08 14 Шламы другой, чем биологической очистки промышленных стоков других, чем указанные в 19 08 13
19 08 99 Другие, неуказанные отходы
19 09 01 Отходы от вступительной фильтрации и осадок с решётки
19 09 02 Осадки осветления воды
19 09 03 Осадки декарбонизации воды
19 09 04 Использованный активный уголь
19 09 05 Насыщенные или использованные ионообменные смолы
19 09 06 Растворы и шламы при регенерации ионообменных обменников
19 09 99 Другие, неуказанные отходы
19 10 01 Отходы железа и стали
19 10 02 Отходы цветных металлов
19 10 04 Легкая фракция и жидкости другие, чем указанные в 19 10 03
19 10 05* Другие фракции, содержащие опасные вещества
19 11 01* Использованные иловые фильтры
19 11 02* Кислые смолы
19 11 03* Гидратированные жидкие отходы
19 11 04* Щелочные отходы очистки топлива
19 11 05* Осадки из заводских очистных станций, содержащие опасные вещества
19 11 06 Осадки заводских очистных станций другие, чем указанные в 19 11 05
19 11 99 Другие, неуказанные отходы
19 12 01 Бумага и картон
19 12 02 Железные металлы
19 12 03 Цветные металлы
19 12 04 Пластмассы и резина
19 12 05 Стекло
19 12 06* Древесина, содержащая опасные вещества
19 12 07 Древесина, другая, чем указанная в 19 12 06
19 12 08 Текстиль
19 12 10 Горючие отходы (альтернативное топливо)
19 12 11* Другие отходы (в том числе смешанные вещества и предметы) при механической обработке отходов, содержащие опасные вещества
19 12 12 Другие отходы (в том числе смешанные вещества и предметы) при механической обработке отходов, другие, чем указанные в 19 12 11
19 1301* Твердые отходы от очистки почвы и земли, содержащие опасные вещества
19 13 02 Твердые вещества от очистки почвы и земли, другие, чем указанные в 19 13 01
19 13 03* Шламы от очистки почвы и земли, содержащие опасные вещества
19 13 04 Шламы от очистки почвы и земли, другие, чем указанные в 19 13 03
19 13 05* Шламы от очистки подземных вод, содержащие опасные вещества
19 13 06 Шламы от очистки подземных вод другие, чем указанные в 19 13 05
19 13 07* Жидкие отходы и концентрированные гидратированные жидкие отходы (например, концентраты) от очистки подземных вод, содержащие опасные вещества
19 13 08 Жидкие отходы и концентрированные гидратированные жидкие отходы (например, концентраты) от очистки подземных вод, другие, чем указанные в 19 13 07
19 80 01 Отходы после автоклавизации медицинских и ветеринарных отходов
20 01 01 Бумага и картон
20 01 02 Стекло
20 01 08 Кухонные отходы, подвергающиеся биодеградации
20 01 10 Одежда
20 01 11 Текстиль
20 01 13* Растворители
20 01 17* Фотографические реагенты
20 01 19* Средства защиты растений I и II класса токсичности (очень токсические и токсические, например, гербициды, инсектициды)
20 01 21* Флуоресцентные лампы и другие отходы, содержащие ртуть
20 01 23* Устройства, содержащие фреон
20 01 25 Масла и жиры съедобные
20 01 26* Масла и жиры другие, чем указанные в 20 01 25
20 01 27* Краски, тушь, типографические карты, клеи, адгезивы и смолы, содержащие опасные вещества
20 01 28 Краски, тушь, типографические карты, клеи, адгезивы и смолы, другие, чем указанные в 20 01 27
20 01 29* Детергенты, содержащие опасные вещества
20 01 30 Детергенты, другие, чем указанные в 20 01 29
20 01 31* Цитотоксические и цитостатические лекарства
20 01 32 Лекарства, другие, чем указанные в 20 01 31
20 01 33* Батареи и аккумуляторы, включая батарейки и аккумуляторы, указанные в 16 06 01,16 06 02 или 16 06 03 и несортированные батарейки и аккумуляторы, содержащие эти батарейки
20 01 34 Батарейки и аккумуляторы, другие, чем указанные в 20 01 33
20 01 35* Использованные электрические и электронные устройства, другие, чем указанные в 20 01 21 и 20 01 23, содержащие опасные компоненты
20 01 36 Использованные электрические и электронные устройства, другие, чем указанные в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35
20 01 37* Древесина, содержащая опасные вещества
20 01 38 Древесина, другая, чем указанная в 20 01 37
20 01 39 Пластик
20 01 40 Металлы
20 01 40 Металлы
20 01 41 Отходы вентиляционных щеток
20 01 80 Средства защиты растений другие, чем указанные в 20 01 19
20 01 99 Другие, неуказанные фракции, собранные селективным способом
20 02 01 Отходы, подвергающиеся биодеградации
20 02 02 Почва и земля, включая камни
20 02 03 Другие отходы, не подвергающиеся биодеградации
20 03 01 Несортированные (смешанные) коммунальные отходы
20 03 02 Отходы с базаров
20 03 03 Отходы от очищения улиц и площадей
20 03 04 Шламы из емкостей без отвода, предназначенных для накопления нечистот
20 03 06 Отходы от канализационных колодцев
20 03 07 Отходы больших габаритов
20 03 99 Коммунальные отходы, неуказанные в других подгруппах