W dniu 4 września 2018 r. ostatnie dwa transporty odpadów z nielegalnego składowiska w Gostyninie trafiły do Port Service. Łącznie wykonano 19 transportów, a ostateczna ilość odpadów, która zostanie unieszkodliwiona w instalacji termicznej obróbki wynosić będzie 362,6 ton.
Rodzaje odpadów pochodzących z Gostynina to w szczególności: zlewki olejów przepracowanych, benzyn i innych paliw, opakowania zawierające i zanieczyszczone farbami i lakierami oraz olejami przepracowanymi, odpady powszechnie używane w gospodarstwach domowych jako środek o nazwie „KRET”, odpady poszlifierskie, papier ścierny, gruz zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi.

Odpady o których mowa, są sukcesywnie spalane, w kontrolowanych warunkach i temperaturze przekraczającej 1100°C. Do dnia 09 września 2018 r. poddano unieszkodliwieniu 180,596 ton odpadów przywiezionych z Gostynina.
Kolejną informację aktualizującą postęp prac zamieścimy w dniu 18 września 2018 r.