Port Service Sp. z o.o. rygorystycznie przestrzega zasad dotyczących transportu, magazynowania i utylizacji odpadów oraz stale monitoruje parametry środowiskowe minimalizując w ten sposób potencjalne zagrożenie niekorzystnym wpływem na środowisko.

zabezpieczenia 1Odpady transportowane są na teren zakładu przez specjalistyczną flotę samochodów spełniających wymagania określone dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Odebrane odpady są ważone i ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami a następnie magazynowane w atestowanych zbiornikach oraz pojemnikach i kontenerach w ściśle wyznaczonych miejscach.

Dla ochrony wód podziemnych wszystkie instalacje zostały zbudowane na podłożu o szczelnej, betonowej nawierzchni ograniczonej obwałowaniami. Również miejsca magazynowania są ściśle izolowane od podłoża a place i drogi na terenie zakładu posiadają szczelne pokrycie. Dodatkowo zbiorniki magazynowe ustawiono w tacach przeciwrozlewowych, z których odpływ jest włączony do kanalizacji przemysłowej i poprzez oczyszczalnię wód balastowych (OWB) kierowany z powrotem do procesu.

Zarówno sieć kanalizacji przemysłowej jak i kanalizacji deszczowej, do której trafiają ścieki deszczowe z placów, jest w całości chemioodporna. We wszystkich instalacjach Port Service istnieje możliwość zastosowania zamkniętej gospodarki ściekowej. Kontrola szczelności podłoża prowadzona jest cyklicznie w ramach lokalnego monitoringu na piezometrach a wyniki badań potwierdzają, że stosowane na terenie spółki Port Service zabezpieczenia praktycznie uniemożliwiają przedostanie się zanieczyszczeń do gleby i wód gruntowych.

zabezpieczenia 2W instalacji do termicznej obróbki odpadów zastosowano kilkustopniowy system oczyszczania spalin. W początkowym procesie neutralizacji, składniki spalin zostają poddane działaniu wysokiej temperatury. Następnym etapem oczyszczania spalin jest schładzanie. Na skutek nagłego obniżenia temperatury zniszczeniu ulegają rodniki i znacząco obniża się ilość powstających dioksan i furanów. Następnie w płuczce alkalicznej prowadzony jest natrysk roztworem NaOH dzięki któremu neutralizowane są między innymi związki siarki i chloru oraz w efekcie czego tworzą się rozpuszczalne w wodzie sole sodowe. Tak oczyszczone spaliny trafiają do elektrofiltra gdzie usuwa się z nich najdrobniejsze, unoszące się cząstki pyłu, które nie zostały wypłukane w poprzednich urządzeniach. Powstałe w trakcie obróbki mokrej (schładzacz, płuczka alkaliczna, elektrofiltr) szlamy przetaczane są do osadnika, gdzie następuje rozdział fazowy.

zabezpieczenia 3Wytrącony na dnie osad tłoczony jest do prasy by po odwodnieniu przekształcić się w tzw. placki filtracyjne, które usuwane są na składowisko odpadów niebezpiecznych. Zaś filtrat i powstała w osadniku woda nadosadowa wraca do obiegu i tłoczona jest do schładzacza spalin.

Końcowym etapem procesu oczyszczania spaliny jest pozbawiane ich pozostałości związków szkodliwych (dioksan i furanów) w złożu węgla aktywnego w adsorberze węglowym. Tak oczyszczone spaliny emitowane są do otoczenia poprzez emitor o wysokości 50m. Zastosowanie kilkustopniowego systemu oczyszczania spalin pozwala osiągnąć wartości emisji niższe niż wymagane przepisami prawa krajowego i unijnego. Dodatkowo skład i objętość emitowanych spalin jest monitorowany w trybie ciągłym dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego systemu ciągłego pomiaru parametrów spalin.

Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG), na swojej stronie internetowej, prezentuje niezależne wyniki prowadzonego na bieżąco monitoringu zanieczyszczeń powietrza, według których w sąsiedztwie Port Service nie dochodzi do przekroczenia żadnych norm. Zachęcamy do odwiedzenia strony Fundacji: http://armaag.gda.pl/indeks_jakosci_powietrza.htm