Unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zajmują się profesjonalne zakłady utylizacji, które w wysokich temperaturach niwelują potencjalną szkodliwość tego typu substancji. Zanim jednak nastąpi proces utylizacji, odpady te muszą dotrzeć do przedsiębiorstwa zajmującego się ich likwidacją.

Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się w specjalnie przystosowanych do tego celu pojazdach kierowanych przez ludzi posiadających odpowiednie uprawnienia. To ważne – wszak przewożony ładunek może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia oraz dla środowiska naturalnego.

Odpady niebezpieczne po dostarczeniu do specjalistycznej instalacji przetwarzania są wstępnie magazynowane. Wstępne magazynowanie odbywa się w pojemnikach zbudowanych z materiałów odpornych na działanie czynników szkodliwych znajdujących się w odpadach a miejsca magazynowania są odpowiednio skonstruowane, aby chronić środowisko przed możliwym wtórnym zanieczyszczeniem.

Na każdym etapie transportu i magazynowania odpadów niebezpiecznych zachowane są rygorystyczne środki bezpieczeństwa, o czym przypomina nasza infografika.